Notikumu kalendārs - Oktobris, 2022

Publicēts ASV Valsts departamenta 2017.gada ziņojums par cilvēku tirdzniecības apkarošanu

27.06.2017

2017.gada 27.jūnijā Amerikas Savienoto Valstu Valsts departaments nācis klajā ar jauno - 2017.gada ziņojumu par cilvēku tirdzniecības apkarošanu (TIP Report 2017).

Ziņojums par cilvēku tirdzniecības apkarošanu ir ASV valdības galvenais diplomātiskais instruments, lai iesaistītu ārvalstu valdības cilvēku tirdzniecības novēršanā. Tas ir arī pasaulē visaptverošākais informācijas resurss par valstu valdību centieniem cilvēku tirdzniecības apkarošanā, un atspoguļo ASV valdības apņemšanos vadīt šo nozīmīgo cilvēktiesību un tiesībaizsardzības jautājumu. Ziņojums nodrošina aktuālu, globālu izpratni par cilvēku tirdzniecības raksturu un apjomu un valdību plašo darbību loku cīņai pret cilvēku tirdzniecību un tās izskaušanai.

Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs tika nominēts Amerikas Savienoto Valstu 2017.gada ziņojuma par cilvēku tirdzniecības apkarošanu Varoņa balvai (Latvia`s 2017 Trafficking in Persons Report Hero). Šī nominācija atspoguļo Tiesībsarga biroja ārkārtīgo nodošanos darbam, lai novērstu cilvēku tirdzniecību. Amerikas Savienoto Valstu vēstniece Latvijā Nensija Bikofa Petita (Nancy Bikoff Petit), paužot atzinību par Tiesībsarga biroja aktivitātēm cilvēku tirdzniecības novēršanā, īstenotajām sabiedrības izpratnes veicināšanas kampaņām iepriekšējos gados, kā arī par centieniem valstī pirmā neatkarīgā pētījuma par cilvēku tirdzniecības upuru identificēšanu veikšanā, uzsver, ka šie ir nozīmīgi soļi Latvijas centienos apkarot cilvēku tirdzniecību. Vēstnieces kundze pauž pārliecību, ka Latvijas Republikas tiesībsarga Jura Jansona un Tiesībsarga biroja komandas smagais darbs palīdzēs Latvijai proaktīvi identificēt cilvēku tirdzniecības upurus, lai cilvēku tirdzniecības upuri varētu saņemt tiem nepieciešamo palīdzību, lai atgūtos un spētu atgriezties savās dzīvēs.


Ziņojumā par Latviju norādīts, ka Latvijas valdība pilnībā neizpilda minimālos standartus*, lai apkarotu cilvēku tirdzniecību, tomēr tā pieliek ievērojamas pūles, lai tos ieviestu. Salīdzinot ar pārskata periodu, ko izvērtēja iepriekšējais ziņojums, Latvijas centieni uzlabojās, tāpēc Latvija saglabāja tās vietu 2.līmenī**.

Latvijā cilvēku tirdzniecības novēršanas centieni uzlabojās, jo valsts apmaksātajā palīdzības programmā šī nozieguma upuriem tika iekļauti vairāk upuru kā iepriekš, Latvija uzņēmās vadību divos starptautiska mēroga cilvēku tirdzniecības novēršanas projektos, un pēc piecu gadu pārtraukuma Latvijā tika uzsākta izmeklēšana par cilvēku tirdzniecību piespiedu darbam valsts teritorijas ietvaros. Tomēr, neskatoties uz šiem centieniem, Latvijā netika ieviesti minimālie standarti vairākās būtiskās jomās. Personām, kas notiesātas par cilvēku tirdzniecību, tiesas turpināja noteikt maigus sodus, parasti neparedzot cietumsodu. Dažādu dienestu darbiniekiem trūka zināšanu par cilvēku tirdzniecības pazīmēm, kas apgrūtināja šādu gadījumu identificēšanu, it īpaši darba ekspluatācijas upurus un upurus starp sievietēm un nepilngadīgajām, kas nodarbojas ar prostitūciju.

Rekomendācijas Latvijai:

- uzlabot centienus, lai panāktu kriminālvajāšanu lietās par cilvēku tirdzniecību (Krimināllikuma 154.1 pants), un noteikt notiesātajām personām bargus sodus;

- uzlabot cilvēku tirdzniecības upuru identificēšanas centienus, īpašu uzmanību pievēršot nepilngadīgajām personām ārpusģimenes aprūpes sistēmā, kas iesaistītas prostitūcijā, personām, kas legāli nodarbojas ar prostitūciju, un darba ekspluatācijas upuriem gan valsts iekšienē, gan ārpus tās robežām;

- paplašināt apmācību iespējas policijas darbiniekiem, prokuroriem un tiesnešiem par visām cilvēku tirdzniecības formām, ne tikai par viltus laulībām;

- palielināt finanšu un cilvēkresursu pieejamību cilvēku tirdzniecības novēršanas pasākumiem;

- iedrošināt lielāku skaitu upuru sadarboties ar tiesībaizsardzības sektoru, ieviešot tiesībaizsardzības sektora pārstāvjiem apmācības par korektu upuru aizsardzību, piemēram, par liecinieku aizsardzības programmu;

- nodrošināt, ka lielāks skaits upuru saņem kompensācijas no cilvēku tirdzniecības organizētājiem un no Valsts juridiskās palīdzības aģentūras;

- pilnībā finansēt un ieviest Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam.

 

Pirmo reizi Latvijas valdības centieni un sasniegtie rezultāti cilvēku tirdzniecības apkarošanā tika vērtēti 2002.gada cilvēku tirdzniecības ziņojumā, un kopš tā laika ik gadu Latvijas valdības darbs cīņā pret cilvēku tirdzniecību tiek vērtēts atbilstoši 2.līmenim, izņemot, kad 2009.gada ziņojumā Latvija tika ierindota 2.līmenī ar novērošanas statusu, norādot, ka Latvijas valdība cilvēku tirdzniecības apkarošanas jomā nav uzrādījusi progresu.

 

* ASV Kongresa izdotajā 2000.gada Cilvēku tirdzniecības aizsardzības likumā (Trafficking Victims Protection Act 2000 (TVPA)) noteiktie minimālie standarti:

valsts valdībai jāaizliedz smagas cilvēku tirdzniecības formas, jānosaka sods, kas atbilst noziedzīgā nodarījuma smagumam, un kas atturētu izdarīt šādus noziedzīgos nodarījumus, jānodrošina upuru aizsardzība, jāiedrošina upurus iesaistīties kriminālprocesā, jānodrošina apmācības tiesībaizsardzības un imigrācijas iestādēm par upuru identificēšanu un izturēšanos pret viņiem, jāveic sabiedrības izglītošanas un informēšanas pasākumi, jāsadarbojas ar citu valstu valdībām, izmeklējot cilvēku tirdzniecības lietas, jāizdod citu valstu valdībām personas, kas izdarījušas cilvēku tirdzniecības noziegumus, jāuzrauga imigrācijas un emigrācijas tendences, kas varētu liecināt par cilvēku tirdzniecību, jāveic izmeklēšana, kriminālvajāšana un jāsoda amatpersonas, kuras piedalās vai veicina cilvēku tirdzniecību, sistemātiski jāizvērtē savi centieni un jānodrošina, ka šie novērtējumi ir publiski pieejami, jāīsteno centieni, lai samazinātu pieprasījumu pēc komerciāliem dzimumaktiem un dalību starptautiskajā sekstūrismā.

 

** Vērtēšanas līmeņu noteikšana:

TIER 1 (1.līmenis) Valstis, kuru valdības pilnībā atbilst TVPA minimālajiem standartiem.

TIER 2 (2.līmenis) Valstis, kuru valdības pilnībā neizpilda TVPA minimālos standartus, bet īsteno ievērojamus centienus, lai atbilstu šiem standartiem.

TIER 2 Watch list (2.līmenis ar novērošanas statusu) Valstis, kuru valdības neizpilda TVPA minimālos standartus, bet īsteno ievērojamus centienus, lai atbilstu šiem standartiem un: a)
 absolūtais skaits to personu, kuras cietušas no smagām cilvēku tirdzniecības formām, ir ļoti liels vai tas būtiski pieaug; b) 
valdība nespēj sniegt pierādījumus, ka centieni, lai apkarotu smagas cilvēku tirdzniecības formas, tiek pastiprināti, vai c) 
apņēmību, ka valsts pieliek ievērojamas pūles, lai nodrošinātu savu atbilstību minimālajiem standartiem, balstoties uz saistībām, lai veiktu papildus pasākumus nākamajā gadā.

TIER 3 (3.līmenis) Valstis, kuru valdības pilnībā neizpilda minimālos standartus, un necenšas to darīt.

 

Informāciju sagatavoja un publicēja: Iekšlietu ministrija, tālrunis 67829674

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā