Notikumu kalendārs - Augusts, 2020

Mācības Latvijā rezidējošo ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību konsulārajām amatpersonām

17.04.2015

Mūsdienās cilvēku tirdzniecība nav tikai vienas valsts problēma un nav risināma tikai vienas valsts ietvaros. Cīņā pret to ir jāsadarbojas gan upuru izcelsmes valstīm, gan tranzītvalstīm, gan saņēmējvalstīm. Neraugoties uz to, ka katrai valstij jau ir uzkrāta pieredze cīņā ar cilvēku tirdzniecību, jaunā situācija rada arvien jaunus izaicinājumus cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas jomā. Starpvalstu sadarbībai ir ļoti liela nozīme un konsulāro mācību mērķis ir veicināt diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību konsulāro amatpersonu izpratnes pilnveidošanu un zināšanu papildināšanu par cilvēku tirdzniecības problemātiku, sagatavotību darbam ar cilvēku tirdzniecības upuriem un sadarbības attīstīšanu ar iesaistītajām institūcijām Latvijā, lai kopīgiem spēkiem daudz sekmīgāk cīnītos pret šiem noziegumiem un sniegtu atbalstu cilvēktirdzniecības upuriem.

Viena no Baltijas jūras valstu padomes darba grupas cilvēku tirdzniecības apkarošanai (CBSS TF-THB) Stratēģiskā plāna 2015. – 2017.gadam darbības prioritātēm ir izvirzīta konsulāro darbinieku mācības par cilvēku tirdzniecības novēršanas, identificēšanas un atbalsta sniegšanas cilvēku tirdzniecības upuriem jautājumiem. Arī 2014.gada 21.janvārī apstiprinātās “Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam” nosaka uzdevumu veikt konsulāro darbinieku apmācību par cilvēku tirdzniecības jautājumiem.

Lai īstenotu minēto CBSS TF-THB darbības prioritāti, Iekšlietu ministrija, kas nodrošina Latvijas pārstāvību CBSS TF-THB, sadarbībā ar CBSS Sekretariātu un Ārlietu ministriju 2015.gada 13.aprīlī organizēja mācības Latvijā rezidējošo ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību konsulārajām amatpersonām.

Konsulārajās mācībās piedalījās diplomāti un konsulārās amatpersonas no Amerikas Savienoto Valstu, Apvienotās Karalistes, Austrijas, Baltkrievijas, Beļģijas, Čehijas, Dānijas, Igaunijas, Īrijas, Gruzijas, Kanādas, Krievijas Federācijas, Lietuvas, Polijas, Spānijas, Ungārijas, Uzbekistānas, Vācijas un Zviedrijas vēstniecībām Latvijas Republikā.

Mācību dalībniekus uzrunāja Iekšlietu ministrijas Valsts sekretāra vietnieks, Nozares politikas departamenta direktors Dimitrijs Trofimovs. Mācībās piedalījās lektori no Latvijas un ārvalstīm: Vineta Polatside (CBSS Sekretariāta vecākā padomniece, CBSS TF-THB vadītāja), Lāsma Stabiņa (Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta vecākā referente), Vadims Nazarovs (Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes 3.nodaļas cīņai pret cilvēktirdzniecību un sutenerismu vecākais inspektors), Sandra Zalcmane (biedrības “Patvērums “Drošā māja”” vadītāja), Santa Dālmane (Latvijas Republikas vēstniecības Itālijas Republikā otrā sekretāre), Rudolf Christoffersen (Norvēģijas sakaru virsnieks Eurojust, iepriekš strādājis par prokuroru Bergenā, Norvēģijā, specializējoties bērnu tirdzniecības kriminālprocesu izmeklēšanā un kriminālvajāšanā) un Ilmārs Mežs (Starptautiskās Migrācijas organizācijas Rīgas biroja vadītājs).

Mācību mērķis bija nodrošināt konsulārās amatpersonas ar informāciju par cilvēktirdzniecības formām, vervēšanas metodēm, transportēšanas veidiem, konsulāro amatpersonu lomu un rīcību cilvēktirdzniecības upuru identificēšanā, intervēšanas īpatnībām, riska novērtējuma veikšanā, palīdzības un atbalsta sniegšanā un sadarbības ar kompetentajām institūcijām nodrošināšanā, politikas plānošanas nozīmi efektīvai cilvēktirdzniecības novēršanai.

Agrīna identifikācija ir būtiska, lai potenciālos cilvēktirdzniecības upurus nodotu kompetento institūciju un organizāciju aprūpē, kur tie saņem atbilstošu palīdzību, aizsardzību un atbalstu, dodot iespēju policijas un kriminālvajāšanas iestādēm labāk izmeklēt cilvēktirdzniecības gadījumus un sodīt tos, kuri pastrādājuši šos noziedzīgos nodarījumus.

Lai labāk izprastu praktisko rīcību un lēmumu pieņemšanu, identificējot potenciālo cilvēktirdzniecības upuri, dalībnieki piedalījās situāciju izspēlē, kuru laikā viņiem bija iespēja labāk izprast dažādus cilvēktirdzniecības gadījumus un palīdzības sniegšanas veidus.

Galvenā atziņa, kas tika pausta vairāku lektoru prezentācijās, ka neviena amatpersona, tostarp konsulārās amatpersonas, nedrīkst tiesāt un nosodīt cilvēktirdzniecības upuri par notikušo. Vairākums cilvēktirdzniecības upuru ir pārdzīvojuši vardarbību, fiziskas un psiholoģiskas traumas, tādēļ, intervējot potenciālo cilvēktirdzniecības upuri, ir svarīgi būt iejūtīgiem, pacietīgiem, veidot savstarpēju uzticēšanos, izvairīties no emocionāla stresa un trauksmes radīšanas cietušajai personai, ievērot personas cilvēktiesības un cieņu.

Lai mācību dalībniekiem uzskatāmi demonstrētu cilvēktirdzniecības novēršanas aktivitātes Latvijā, pie Ārlietu ministrijas ēkas tika novietots biedrības “Patvērums “Drošā māja”” informatīvais treileris ar ekspozīciju par cilvēktirdzniecību.

Konsulārās amatpersonas mācību laikā saņēma CBSS TF-THB sadarbībā ar Starptautiskās Migrācijas organizācijas izstrādāto Rokasgrāmatu konsulārajām amatpersonām, kā nodrošināt palīdzību un aizsardzību cilvēktirdzniecības upuriem krievu un angļu valodā.

Pēdējoreiz šādas konsulārās mācības tika organizētas 2010.gada 10.novembrī sadarbojoties Iekšlietu ministrijai, Ārlietu ministrijai, CBSS un Starptautiskajai Migrācijas organizācijai.

Ārlietu ministrijas preses relīze un fotogrāfijas pieejamas: http://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/45842-seminara-arlietu-ministrija-diskute-par-cilvektirdzniecibas-noversanas-un-apkarosanas-jautajumiem.

Biedrības "Patvērums "Drošā māja"" preses relīze un fotogrāfijas pieejamas šeit: http://www.patverums-dm.lv/lv/arlietu-ministrija-diskute-par-cilvektirdzniecibas-noversanas-un-apkarosanas-jautajumiem/607.

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā