Notikumu kalendārs - Jūnijs, 2023

Latvija īsteno cilvēku tirdzniecības novēršanas valsts politiku atbilstoši Eiropas Padomes Konvencijas par cīņu pret cilvēku tirdzniecību prasībām, taču uzlabojumi tiek sagaidīti

24.03.2017

Saskaņā ar Eiropas Padomes Konvencijas par cīņu pret cilvēku tirdzniecību VII sadaļā “Uzraudzības mehānisms” noteikto, ka Ekspertu darbības grupa pret cilvēku tirdzniecību (turpmāk “GRETA”) uzrauga, kā Puses ievieš šo Konvenciju, no 2013.gada līdz 2016.gadam tika īstenota Eiropas Padomes Konvencijas par cīņu pret cilvēku tirdzniecību īstenošanas Latvijā otrās kārtas novērtēšana. Iekšlietu ministrija kā atbildīgā koordinējošā valsts iestāde cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos sadarbībā ar partneriem – nozaru ministrijām, tiesībsargājošām iestādēm, valsts institūcijām – sagatavoja un iesniedza Eiropas Padomei visaptverošu informāciju par cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas rezultātiem, nodrošināja GRETA valsts novērtēšanas vizītes organizēšanu un sarunu organizēšanu ar Latvijas ekspertiem, kuru laikā GRETA eksperti guva plašu un detalizētu informāciju par Konvencijas prasību īstenošanu Latvijā.

Cilvēku tirdzniecības novēršana un apkarošana balstās uz četriem būtiskiem pamatnosacījumiem – preventīvie pasākumi, atbalsts un palīdzība cilvēku tirdzniecības upuriem, izmeklēšana, kriminālvajāšana un vainīgo notiesāšana, starpinstitūciju sadarbība; Latvijā ir sasniegti vērā ņemami rezultāti un uzlabojumi visās minētajās jomās.

2017.gada 23.martā Eiropas Padome publicēja otrās kārtas novērtēšanas ziņojumu par Eiropas Padomes Konvencijas par cīņu pret cilvēku tirdzniecību īstenošanu Latvijā.

Ziņojumā pozitīvi tiek vērtēti Latvijas sasniegumi speciālistu un praktiķu izglītošanā, un valsts finansējuma nodrošināšanā un palielināšanā sociālās rehabilitācijas cilvēku tirdzniecības upuriem sniegšanai.

Eiropas Padomes publicētajā paziņojumā teikts, ka GRETA (Ekspertu darbības grupa pret cilvēku tirdzniecību) uzskata, ka Latvija ir stiprinājusi nacionālos tiesību aktus, kriminalizējot cilvēku tirdzniecības upuru prostitūcijas izmantošanu, paredzot īpašas procesuālās vai uzņemšanas vajadzības cilvēku tirdzniecības upurim, kurš ir patvēruma prasītājs, taču aicina iestādes turpināt uzlabot cilvēku tirdzniecības upuru identificēšanu, aizsardzību un kompensāciju nodrošināšanu.

Atzinīgi tiek novērtēti grozījumi Krimināllikumā, kas paredz, ka personu var atbrīvot no kriminālatbildības, ja tā noziedzīgu nodarījumu izdarījusi laikā, kad bija pakļauta cilvēku tirdzniecībai un tika piespiesta to izdarīt, taču vienlaikus Latvija tiek mudināta paplašināt cilvēku tirdzniecības upuru nesodīšanas nosacījumus, atbrīvojot personas no atbildības par administratīvajiem pārkāpumiem un imigrācijas noteikumu pārkāpumiem. Nodrošināt, ka izmeklētāji un prokurori nepakļauj kriminālvajāšanai cilvēku tirdzniecībā izmantotās personas, kuras ir izdarījušas šādus pārkāpumus.

Galvenās rekomendācijas Latvijai:

- Īstenot pasākumus, lai labāk identificētu cilvēku tirdzniecības upurus trešo valstu valstspiederīgo vidū, kuri ir patvēruma meklētāji un personas, kuras ievietotas aizturēto ārvalstnieku izmitināšanas centros, kā arī upurus, kuri pakļauti darbaspēka ekspluatācijai.

- Nodrošināt uzmanību bērnu jautājumiem, īpaši bērniem, kas tiek izmantoti prostitūcijā, nepavadītajiem nepilngadīgajiem un bērniem-migrantiem. Tiek uzsvērta nepieciešamība nodrošināt bērniem – cilvēku tirdzniecības upuriem atbilstošus pakalpojumus, izmitināšanu, pieeju izglītībai un profesionālajām mācībām. Tiek norādīts, ka ir jāīsteno pasākumi, lai nepieļautu bērnu aizturēšanu imigrācijas nolūkos, un jāmeklē citas alternatīvas iespējas aizturēšanai, ievērojot bērna labākās intereses.

- Veicināt un garantēt pieeju valsts kompensāciju sistēmai, informēt upurus un izglītot tiesībsargājošo iestāžu, prokuratūru un tiesu sistēmas amatpersonas.

 

Iekšlietu ministrija sadarbībā ar nozaru ministrijām, tiesībsargājošām iestādēm, valsts institūcijām un nevalstiskā sektora organizācijām izvērtēs Eiropas Padomes Konvencijas par cīņu pret cilvēku tirdzniecību Pušu komitejas apstiprinātās rekomendācijas Latvijai, iespējas tās īstenot, lai 2018.gada martā sagatavotu un iesniegtu ziņojumu Eiropas Padomei par minēto rekomendāciju īstenošanas gaitu un rezultātiem.

 

Latvijas sniegtā informācija GRETA (angļu valodā, publicēta 2015.gada 25.novembrī)

Otrās kārtas novērtēšanas ziņojums par Eiropas Padomes Konvencijas par cīņu pret cilvēku tirdzniecību īstenošanu Latvijā (angļu valodā)

Eiropas Padomes paziņojums par otrās kārtas novērtēšanas ziņojumu par Eiropas Padomes Konvencijas par cīņu pret cilvēku tirdzniecību īstenošanu Latvijā (angļu valodā, 2017.gada 23.marts)

 

Informāciju sagatavoja un publicēja: Iekšlietu ministrija, tālrunis 67829674

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā