Notikumu kalendārs - Septembris, 2023

Vadlīnijas pašvaldībām "Stiprinot pašvaldību darbību pret cilvēku tirdzniecību"

09.03.2016

Vadlīnijas pašvaldībām "Stiprinot pašvaldību darbību pret cilvēku tirdzniecību"  ir projekta “STROM – Stiprinot pašvaldību lomu cīņā ar cilvēku tirdzniecību Baltijas jūras reģionā” (CBSSPSF/SC 042014/1) rezultāts. STROM projektu īstenoja Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija kopā ar Baltijas jūras valstu padomes Sekretariāta Darba grupu cīņai pret cilvēku tirdzniecību (CBSS TF-THB) ciešā sadarbībā ar nevalstisko organizāciju “Living for Tomorrow” Igaunijā, Pašvaldību savienību Lietuvā, Norvēģijas Tieslietu un sabiedriskās drošības ministriju, Polijas Iekšlietu ministriju un Stokholmas administratīvo pārvaldi Zviedrijā.

Vadlīnijas pašvaldībām "Stiprinot pašvaldību darbību pret cilvēku tirdzniecību" mērķis ir pašvaldībā esošām vietējām iestādēm un organizācijām sniegt zināšanas un pareizos rīkus, lai stiprinātu to lomu darbā pret cilvēku tirdzniecību un palielinātu cilvēku tirdzniecības apkarošanas pasākumu efektivitāti, nodrošinot pienācīgu un savlaicīgu upuru identificēšanu, atbilstošu un ilgtspējīgu palīdzību un aizsardzību.

Vietējās pašvaldības bieži vien ir pirmās, kas saskaras gan ar upuriem, gan cilvēku tirgotājiem. Tomēr pašvaldību iestādēm un organizācijām vairumā gadījumu nav ierādīta nozīmīga vieta nacionālajās un reģionālās stratēģijās cilvēku tirdzniecības novēršanai. Arī vietējo pašvaldību spējas, zināšanas un resursi, strādājot ar cilvēku tirdzniecības gadījumiem, Baltijas jūras reģionā atšķiras. Vietējo iestāžu un organizāciju rīcībā ir instrumenti, kuri ir piemēroti specifiskiem apstākļiem attiecīgajās pašvaldībās, bet tie bieži netiek pilnībā izmantoti. Ikviens ieteiktais pasākums, protams, var un tam vajag atšķirties atkarībā no vietējā konteksta un cilvēku tirdzniecības situācijas. Lielajām pilsētām upuru ekspluatācijas galamērķa valstīs ir atšķirīgs iespēju līmenis un resursi, ko izmantot cilvēku tirdzniecības novēršanai un palīdzības sniegšanai cilvēku tirdzniecības upuriem, nekā mazajiem ciemiem upuru izcelsmes valstīs, kurās ir augsts bezdarba un nabadzības līmenis.

Vadlīniju mērķa grupa ir dažādas institūcijas un sadarbības partneri pašvaldību līmenī. Paredzēts, ka vadlīnijas vispiemērotākās ir ekspertiem un praktiķiem, kas strādā lielajās un vidēja lieluma pilsētās un/vai pašvaldībās, kur ir izpratne par cilvēku tirdzniecību.

STROM projekta vadītāja, Nacionālā koordinatore cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos (Iekšlietu ministrija) Lāsma Stabiņa, komentējot izstrādāto vadlīniju noformējumu, norāda, ka vadlīniju vāku dizainā šoreiz netika izmantoti tradicionālie cilvēku tirdzniecības simboli - rokudzelži, restes, vardarbība, durvis uz izeju. Dažādie augļi un dārzeņi neīstās krāsās tika izmantoti, lai vērstu uzmanību uz to, ka šķietami vilinošs un labs piedāvājums ir jāizvērtē, vai tas ir īsts un pamatots vai tomēr ir pazīmes, ka situācija realitātē var būt pavisam cita, un šaubu gadījumā jebkuras aizdomas nedrīkst ignorēt.

2014.gada 3.novembrī tika uzsākta starptautiska projekta “Stiprinot pašvaldību lomu darbam cīņā ar cilvēku tirdzniecību Baltijas jūras reģionā” (STROM) (granta līgums Nr. CBSSPSF/SC 042014/1) īstenošana (http://www.cilvektirdznieciba.lv/projekts-stiprinot-pasvaldibu-lomu-darbam-cina-ar-cilveku-tirdzniecibu-baltijas/69). STROM projekts ir starpvalstu projekts, kura galvenais mērķis ir stiprināt pašvaldību kapacitāti un lomu atbalsta mehānismā cilvēku tirdzniecībā cietušajām personām desmit Baltijas jūras valstu padomes dalībvalstīs: Dānijā, Igaunijā, Somijā, Vācijā, Latvijā, Lietuvā, Norvēģijā, Polijā, Krievijas Federācijā un Zviedrijā. STROM projekts tika uzsākts 2014.gada novembrī un tā īstenošana noslēdzās 2015.gada 31.decembrī. Projektu finansē Baltijas jūras valstu padomes Projektu atbalsta fonds (PSF) – 49392 euro, Zviedru institūts – 50000 euro un Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija – 5488 euro. STROM projekta ietvaros tika veikts novērtējums par pašvaldību lomu atbalsta sniegšanas cilvēku tirdzniecības upuriem mehānismā, organizēta starptautiska konference “Pašvaldības pret cilvēku tirdzniecību”, izstrādātas vadlīnijas pašvaldību darbiniekiem, kā veiksmīgi risināt cilvēku tirdzniecības gadījumus un kā attīstīt pašvaldību atbalsta cilvēku tirdzniecības upuriem mehānismus, kas tulkotas visās Baltijas jūras valstu padomes dalībvalstu valodās, un izstrādāts projekta STROM II priekšlikums, kas būs vērsts uz STROM projekta ietvaros izstrādāto vadlīniju praktisku ieviešanu divās pašvaldībās Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Krievijas Federācijas ziemeļ-rietumu reģionā.

STROM projekta ietvaros Rīgā notika starptautiska konference “Pašvaldības pret cilvēku tirdzniecību” (http://www.cilvektirdznieciba.lv/jaunumi/1/Riga-norisinasies-starptautiska-konference-Pasvaldibas-pret-cilvektirdzniecibu/65), kurā piedalījās 77 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Dānijas, Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Polijas, Vācijas, Krievijas Federācijas, Beļģijas, Grieķijas, Ungārijas, Luksemburgas, Maltas, Nīderlandes, Portugāles, Rumānijas, Slovākijas, Slovēnijas. Konferences mērķis bija nodrošināt platformu zināšanu un pieredzes apmaiņai, kā risināt cilvēktirdzniecības gadījumus pašvaldību līmenī, identificēt kopējus izaicinājumus un labās prakses cilvēktirdzniecības apkarošanai vietējā līmenī Baltijas jūras reģionā, nodrošināt sadarbības partnerus pašvaldību ietvaros ar ekspertu zināšanām un instrumentiem, kas nepieciešami, lai efektīvi risinātu cilvēku tirdzniecības gadījumus, kā arī paplašināt nacionālos un reģionālos sadarbības tīklus, stiprinot pašvaldību lomu atbalsta cilvēku tirdzniecības upuriem mehānismā. Konferenci atklāja Iekšlietu ministrijas Valsts sekretāre Ilze Pētersone-Godmane, Baltijas jūras valsts padomes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs Anthony Jay Olsson, Eiropas Savienības Reģionu Komitejas pārstāvis Arnoldas Abramavicius un Baltijas pilsētu savienības Dzimumu līdztiesību komisijas pārstāve Malgorzata Tarasiewicz. Organizējot konferenci, Latvijas Iekšlietu ministriju uzrunāja Nīderlandes Drošības un tieslietu ministrija ar lūgumu rast iespējas STROM projekta konferences ietvaros organizēt atsevišķu sesiju par pašvaldību lomu un darbu cilvēku tirdzniecības darbaspēka ekspluatācijas nolūkā apkarošanā ar mērķi savākt informāciju Rokasgrāmatai par starpnozaru sadarbību cīņai pret cilvēku tirdzniecību darbaspēka ekspluatācijas nolūkā, kura tika prezentēta starptautiskās konferences ietvaros Amsterdamā, Nīderlandē, 2016.gada 18.–19.janvārī Nīderlandes prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros.

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā