Notikumu kalendārs - Jūnijs, 2023

Publicēts pētījums par pakalpojumu cilvēku tirdzniecības upuriem izmaksām Latvijā, Igaunijā, Lietuvā

11.12.2017

Noziedzības novēršanas un kontroles Eiropas institūts pie Apvienotajām Nācijām (HEUNI) 2017.gada 8.decembrī publicējis pētījumu “The costs of assisting victims of trafficking in human beings: a pilot study of services provided in Latvia, Estonia, Lithuania”, kas tika veikts projekta STROM II “Stiprinot pašvaldību lomu darbam cīņā ar cilvēku tirdzniecību” ietvaros.

Šajā pētījumā galvenā uzmanība tiek pievērsta cilvēku tirdzniecības upuriem sniegto pakalpojumu veidiem trijās Baltijas valstīs – Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, ar šādiem pakalpojumiem saistītajām izmaksām un nevalstisko organizāciju un pašvaldību lomai cietušo atbalstam. Finansējums cilvēku tirdzniecības apkarošanai un cilvēku tirdzniecības upuru atbalstam ir aktuāls jautājums, kas skar visas valstis. Izpratnes veicināšana par tiešajām izmaksām saistībā ar palīdzības un atbalsta sniegšanu cilvēku tirdzniecības upuriem, cerams, palielinās izpratni par cilvēku tirdzniecības problēmu valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī veicinās izpratni par cilvēku tirdzniecības upuriem sniegto pakalpojumu finansiālo ietekmi uz upuriem, pakalpojumu sniedzējiem un valsti. Šis ziņojums ir uzskatāms par pirmo mēģinājumu kartēt cilvēku tirdzniecības izmaksas trijās Baltijas valstīs.

Šī pētījuma mērķis ir palielināt izpratni par to, kā trīs Baltijas valstis sedz specializētās palīdzības un pakalpojumu izmaksas cilvēku tirdzniecības upuriem. Ziņojumā ir atspoguļotas izmaksas, kas saistītas ar specializētu palīdzību cilvēku tirdzniecības upuriem. Tā kā lielākā daļa palīdzību saņēmušo cilvēku tirdzniecības upuru Baltijas valstīs ir valstu pilsoņi, nevis migranti, šajā ziņojumā mazāk uzmanība pievērsta īpašam atbalstam un palīdzībai, kas tiktu nodrošināta cilvēku tirdzniecības upuriem - migrantiem. Trijās valstīs cilvēku tirdzniecības upuriem palīdzību sniedz pakalpojumu sniedzēji – valsts izvēlētas nevalstiskās organizācijas. Tā kā trūkst līdzīgu sākotnējo pētījumu par cilvēku tirdzniecības upuriem sniegto pakalpojumu un palīdzības izmaksām, HEUNI ir izstrādājis izmēģinājuma metodi un vienkāršu datu apkopošanas aptauju konkrēto izmaksu novērtēšanai. Mazāk redzamās vai netiešās izmaksas, kas uzkrājas ilgākā laika posmā, pētījumā tiek apspriestas tikai teorētiskā līmenī. Pētījuma rezultāti ietver gadījumu paraugus no katras valsts, norādot dažādus pakalpojumus, ko izmanto, lai rehabilitētu cilvēku tirdzniecības upurus, un iespējamās problēmas, kas saistītas ar palīdzības sniegšanu cilvēku tirdzniecības upuriem.

HEUNI atzīst, ka datu vākšana par pakalpojumu sniegšanu cilvēku tirdzniecības upuriem izmaksām trijās Baltijas valstīs izrādījās sarežģītāka nekā gaidīts. Lielākā daļa no pētījumā aptaujātajām NVO/pakalpojumu sniedzējiem, kā arī valsts iestāžu pārstāvji bija atsaucīgi un nodrošināja informāciju par izmaksām, kas faktiski radušās, kā arī informāciju par valsts ikgadējo budžetu pakalpojumu sniegšanai cilvēku tirdzniecības upuriem, taču praksē grūti novērtēt sniegto pakalpojumu apjomu un precīzāku pakalpojumu saturu cietušajiem katrā no trim valstīm.

 

Turklāt, lai arī dati par pieejamo valsts budžetu palīdzības sniegšanai cilvēku tirdzniecības upuriem bija viegli pieejami, joprojām nav skaidrs, kāpēc faktiski tiek izmantota tikai daļa no paredzētā valsts budžeta, lai palīdzētu upuriem, lai gan lielākā daļa aptaujāto nevalstisko organizāciju uzsvēra, ka līdzekļi, kurus tās saņem no valsts budžeta par palīdzības sniegšanu upuriem, neaptver cilvēku tirdzniecības upuru faktiskās vajadzības un faktiskos pakalpojumus cilvēku tirdzniecības upuriem.

 

Pētījums pieejams tikai angļu valodā “The costs of assisting victims of trafficking in human beings: a pilot study of services provided in Latvia, Estonia, Lithuania”.

 

Informāciju sagatavoja un publicēja Iekšlietu ministrija, tālrunis 67829674.

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā