Notikumu kalendārs - Jūnijs, 2023

Publicēts informatīvais materiāls par starpinstitūciju sadarbību cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanā un identificēšanā

13.12.2017

Projekta STROM II “Stiprinot pašvaldību lomu darbam cīņā ar cilvēku tirdzniecību” ietvaros Iekšlietu ministrija sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām, projekta partneriem Liepājas pilsētas un Valmieras pilsētas pašvaldībās, un nevalstiskā sektora pārstāvjiem ir izstrādājusi informatīvo materiālu "Vispārējais modelis: starpinstitūciju sadarbības mehānismā iesaistīto institūciju darbības funkcionālā analīze un rīcība cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanā, identificēšanā, palīdzības un atbalsta nodrošināšanā".


Informatīvajā materiālā pagaidām iekļauta informācija par starpinstitūciju sadarbību un rīcību cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanā un identificēšanā, institūciju darbības funkcionālo analīzi un cilvēku tirdzniecības upura atpazīšanas/identificēšanas kritērijiem.

 

Materiāls sagatavots tā, lai tajā vienkāršāk būtu veikt izmaiņas, precizējumus, papildinājumus, jo darbs pie informatīvā materiāla pilnveidošanas turpināsies. Ņemot vērā, ka cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšana un identificēšana ir tikai pirmais solis cilvēku tirdzniecības gadījumu risināšanā, paredzēts, ka tiks sagatavoti papildinājumi, nodrošinot informāciju par starpinstitūciju sadarbību palīdzības un atbalsta pakalpojumu cilvēku tirdzniecības upurim sniegšanā, cilvēku tirdzniecības upura tiesībām un ilgtermiņa palīdzības saņemšanas iespējām pašvaldībās.

 

VISPĀRĒJAIS MODELIS starpinstitūciju sadarbības mehānismā iesaistīto institūciju darbības funkcionālā analīze un rīcība cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanā, identificēšanā, palīdzības un atbalsta nodrošināšanā.

 

Latvijas Republikas tiesībsarga pētījumā "Latvijas pašvaldību sociālo dienestu, bāriņtiesu un Nodarbinātības valsts aģentūras filiāļu loma cilvēku  tirdzniecības upuru identificēšanas procesā" (2017) secināts, ka pētījuma dati apliecina, ka ne visas institūcijas vienlīdz veiksmīgi atpazīst cilvēku tirdzniecības upuru atbalsta sistēmā ietvertās institūcijas, un uztraucoša ir nevalstisko organizāciju zemā atpazīstamība pašvaldību dienestu darbinieku vidū. Apkopojot aptaujas atbildes, Tiesībsarga birojs secināja, ka liels skaits institūciju pamatā redz savu lomu tikai kā informācijas nodevējam policijai noziedzīga nodarījuma izmeklēšanai. Šādi uztverot savu lomu tiek piemirsts sociālās palīdzības aspekts, kam atbilstoši konkrēto aptaujāto institūciju kompetencei būtu visneatliekamākā loma. Šis apstāklis, līdz ar sniegto informāciju par iestāžu rīcības modeļiem, apliecina, ka ne visas institūcijas izprot sociālās rehabilitācijas pakalpojuma cilvēku tirdzniecības upuriem piešķiršanas sistēmu Latvijā. Latvijas Republikas Tiesībsargs pētījumā izteicis rekomendāciju "Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar darba grupu “Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādņu 2014. – 2020.gadam” īstenošanas koordinēšanai ir jāapsver nepieciešamība izstrādāt formālu nacionālās konsultēšanas mehānismu konkrēta dokumenta veidā, kas tiktu regulāri pilnveidots atbilstoši normatīvo aktu un prakses izmaiņām". Publicētais informatīvais materiāls ir pirmais būtiskais solis šīs rekomendācijas īstenošanā.

 

Informāciju sagatavoja un publicēja Iekšlietu ministrija, tālrunis 67829674.

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā