Notikumu kalendārs - Jūnijs, 2023

Projekta STROM II mācības Liepājas un Valmieras pašvaldībās

06.06.2017

Baltijas jūras valstu padomes Sekretariāta līdzfinansētā projekta “Stiprinot pašvaldību lomu darbam cīņā ar cilvēku tirdzniecību” (STROM II) ietvaros Latvijā veiksmīgi īstenota projekta 5.aktivitāte “Mācību semināri vietējiem ekspertiem pašvaldībās”, kuros piedalījās 85 pašvaldību speciālisti no Liepājas un Valmieras pašvaldībām.

 

2017.gada 26.aprīlī Liepājas pilsētas domē notika lekcijas, diskusijas, praktiskie uzdevumi, kas balstīti un neformālās izglītības principiem, lai saliedētu un stiprinātu starpinstitucionālo komandu darbā ar cilvēktirdzniecības upuriem, lai klienti varētu saņemt pēc iespējas efektīvāku palīdzību. Semināra laikā pašvaldības eksperti padziļināja savas zināšanas jautājumos par starpinstitucionālās komandas kompetenci un sadarbības principiem darbā ar cilvēktirdzniecības upuriem, par komandas vērtībām, kuras ir svarīgas darbā ar cilvēktirdzniecības upuriem, efektīvas komunikācijas veidošanu, kā arī nākotnes modeli efektīvai starpinstitucionālās komandas sadarbībai darbā ar cilvēktirdzniecības upuriem. Semināra darbu vadīja Inese Stankus – Viša, SocD Mg, supervizore, trenere, Kārlis Viša, Mg soec, sociālais darbinieks, supervizors, treneris, un Guna Krēgere – Medne, SocD Mg, sociālais darbinieks, supervizors, sistēmiskais un ģimeņu konsultants.

 

Atziņas un ieguvumi:

-          Darba grupas rīcībā ir pašu radīts praktisks materiāls starpinstitucionālās sadarbības cilvēku tirdzniecības novēršanai īstenošanai, kuru var efektīvi izmantot tās turpmākajā darbā.

-          Seminārā tika veicināta izpratne par komandas darba nepieciešamību, plānojot aktivitātes darbam, preventīvam darbam ar cilvēku tirdzniecības upuriem.

-          Balstoties uz praktiskām darba metodēm, uz cilvēku vērsto pieeju (klients centrā), veicinot padziļinātu izpratni par klienta/mērķa grupas vajadzībām, atrašanos sistēmā.

-          Domājot par preventīvo darbu, tika ieskicētas nozares un jomas, kur svarīga informācija par cilvēku tirdzniecības riskiem.

-          Tika gūts ieskats par daudznozaru sadarbības plusiem un grūtībām, kuras var rasties darbā ar mērķa grupām.

-          Gūts ieskats veiksmīgas komunikācijas pamatprincipos darbā ar mērķa grupām.

 

Lektoru prezentācijas un materiāli [izmantojot, atsauces obligātas]:

Sadarbība starpinstitucionālajā komandā darbā ar cilvēktirdzniecības upuriem – Inese Stankus – Viša, Kārlis Viša, Guna Krēgere – Medne

No grupas līdz komandai – Kārlis Viša

Liepājas starpinstitucionālā darba grupa: vēsture, uzdevumi, institūcijas, kompetences, sadarbības principi

 

2017.gada 11.maijā Liepājā, Valsts policijas telpās norisinājās mācības pašvaldības darbiniekiem “Seminārs karjeras konsultantiem un sociālajiem darbiniekiem par cilvēku tirdzniecību”, kurās piedalījās 31 dalībnieks – gan izglītības iestāžu karjeras konsultanti (15), pašvaldības sociālie darbinieki (10), gan Valsts policijas darbinieki (6). Mācības vadīja Vita Kalote, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja priekšnieka vietniece, Mg.paed. (pedagoģijas maģistrs Sociālā pedagoģija), Maija Agatina, Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Dienas centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem vadītāja, Maģistrs soc. darbā, un Juris Dilba, biedrības “Centrs Marta” Liepājas filiāles vadītājs, jurists. Mācību mērķis: nodrošināt semināra dalībnieku informēšanu un izglītošanu par cilvēku tirdzniecības jautājumiem.

Mācību seminārs tika sadalīts divās daļās: teorijas apguve un praktiskais darba grupās. Semināra dalībnieki ieguva informāciju par cilvēku tirdzniecības fenomenu, veidiem, līdzekļiem, posmiem, normatīvajiem aktiem, vervētāju, tā profilu, cēloņiem, kāpēc cilvēki nonāk cilvēku tirdzniecības vervētāju tīklos, sociālās rehabilitācijas nozīmi cilvēku tirdzniecības apkarošanā, kā upuris nonāk pie sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēja, atbalstu upurim pirms rehabilitācijas uzsākšanas, cilvēka tirdzniecības upura profilu un vajadzībām, upura ievainojamību, sociālās rehabilitācijas mērķiem, rehabilitācijas norisi, atbalstu upurim pēc rehabilitācijas noslēgšanās. Semināra praktiskajā daļā: darba sludinājumu analīze, cilvēku tirdzniecības situāciju analīze. Tika demonstrēti video sižeti „Ceļo droši”, „Fiktīvās laulības. Pārdotā brīvība”, „Be aware. Cut the chain”, „Stop this game now”, „Is ignorance a blessing”, One minute facts”, „Pret cilvēku tirdzniecību informatīvais treileris”, „Cilvēku tirdzniecība ir gaļas mašīna” un Centra Marta video materiāls par kādas sievietes reālo dzīvesstāstu. Redzētais tika analizēts, pārrunāts, kas raksturo cilvēku tirdzniecību (seksuālo ekspluatāciju, piespiedu darbu/verdzību, orgānu tirdzniecību un ekspluatatīvās fiktīvās laulības).

 

Atziņas un ieguvumi:

-          Iegūts apstiprinājums par šādu informatīvo semināru nepieciešamību, lai attīstītu profesionāļu turpmāko darbību (mācību stundas skolās, individuāls darbs ar klientu), informējot par cilvēku tirdzniecības riskiem, cēloņiem un sekām.

-          Semināra dalībnieki ar interesi piedalījās semināra darbā, aktīvi iesaistījās diskusijās, uzdeva jautājumus lektoriem.

-          Semināra dalībniekiem tika piedāvāta iespēja saņemt informatīvo materiālu: bukletu “Cilvēku tirdzniecības novēršana” latviešu un krievu valodā, rokasgrāmatu “Vadlīnijas darba ņēmēju migrantu ļaunprātīgas pieņemšanas darbā, ekspluatācijas un tirdzniecības novēršanai Baltijas jūras reģionā”, rokasgrāmatu “Vadlīnijas pašvaldībām. Stiprinot pašvaldību darbību pret cilvēku tirdzniecību”, rozā brilles (HESTIA projekts), elektroniski pārsūtītas lektoru prezentācijas.

-          Lai veicinātu, ka iegūtās zināšanas tiek aktīvi izmantotas praksē, nepieciešams organizēt vēl vienu semināru semināra dalībniekiem, lai kopīgi padziļināti analizētu veidus un ceļus, kā novērst cilvēku tirdzniecību.

 

Prezentācijas un materiāli [izmantojot, atsauces obligātas]:

Cilvēku tirdzniecība – Vita Kalote

Smadzeņu sildītāji (materiāls praktiskajam darbam grupās) – Vita Kalote

Sociālo pakalpojumu klāsts, ar kuriem Liepājas pilsētā var nodrošināt cilvēku tirdzniecības upuru vajadzības – Maija Agatina

Cilvēku tirdzniecības jēdziens – Maija Agatina

Cilvēku tirdzniecības upuris: cēloņi, upura vajadzības, sociālā rehabilitācija – Juris Dilba

 

Mācību semināru plānošanu un organizēšanu Liepājā nodrošināja Brigita Dreiže, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības pārvaldes speciāliste, projekta STROM II pašvaldības darba grupas Liepājā vadītāja.

 

2017.gada 16.maijā un 30.maijā Valmieras Kultūras centrā notika mācību semināri “Kopīga rīcība cilvēku tirdzniecības novēršanai” Valmieras pašvaldības speciālistiem. Abos semināros kopā piedalījās 35 dalībnieki no Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts darba inspekcijas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Valmieras bāriņtiesas, Valmieras pilsētas pašvaldību iestādes “Sociālo lietu pārvalde”, Valmieras cietuma, Valkas, Strenču, Kocēnu, Rūjienas, Naukšēnu novadu sociālajiem dienestiem, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests”, nevalstiskajām organizācijām (nodibinājums “Fonds “Iespēju tilts””, nodibinājuma “Centrs Valdardze”, biedrības “Kristīgais žēlsirdības centrs”) un ģimenes ārstu prakses.

Mācības vadīja lektori no biedrības “Centrs Marta”: Iluta Lāce, biedrības vadītāja, Zane Zvirgzdiņa, juriste, Nikola Dzina, psihoterapeite, Gundega Tentere, sabiedrisko attiecību speciāliste.

Semināra dalībniekiem tika sniegts teorētisks apkopojums par riska faktoriem, kas veicina iespēju kļūt par cilvēku tirdzniecības upuriem, sekas cilvēka psiholoģiskā stāvoklī, piedzīvojot cilvēku tirdzniecību. Tika sniegti praktiski piemēri un ilustrācijas no filmām. Kopā ar dalībniekiem tika pārrunāts rīcības plāns gadījumos, kad potenciālais vai esošais cilvēku tirdzniecības upuris nonāk dažādu speciālistu redzeslokā.

 

Prezentācijas un materiāli [izmantojot, atsauces obligātas]:

Kas ir cilvēku tirdzniecība? Cilvēku tirdzniecības definīcija. Tendences Latvijā - Zane Zvirgzdiņa

Cilvēku tirdzniecības upuris, viņa domāšana un rīcība - Nikola Dzina

Publiskā vide. Sievietes objektifikācija un cilvēku tirdzniecība – Gundega Tentere

 

Atziņas un ieguvumi:

-          Daudziem pašvaldības speciālistiem šī bija iespēja pirmo reizi piedalīties mācībās par cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumiem.

-          Semināru dalībnieki atzina, ka iegūtās zināšanas varēs pielietot praksē savā ikdienas darbā, lai atpazītu cilvēku tirdzniecības upurus un uzlabotu atbalsta sniegšanu cilvēku tirdzniecības upuriem.

-        Mācību seminārā iegūtās zināšanas sekmēja stereotipiskās domāšanas maiņu speciālistu vidū. Tika gūts apstiprinājums, ka, sniedzot un saņemot detalizētu informāciju, tiek izmainīta stereotipiskā domāšana.

-          Veicināta komunikācija, pieredzes apmaiņa, dialoga veidošana dažādu speciālistu starpā.

-          Ir svarīgi apzināties rīcības vai bezdarbības sekas, izvērtēt situācijas un veidot starpprofesionālu un starpinstitucionālu sadarbību.

-        Ņemot vērā psihoterapeita stāstīto, semināra dalībnieki apzinājās upuru vervēšanas mehānismu un ievainojamību, kur upuru vainošana ir neadekvāta un nekavējoši jārīkojas, sniedzot upuriem palīdzību.

-          Izpratne par sasaisti starp ikdienā redzamo vardarbību institūcijās vai ģimenē ar iespējamo cilvēku tirdzniecības risku.

-          Semināra dalībnieki norādīja uz vajadzību fokusēt ne tikai speciālistu, bet visas sabiedrības uzmanību uz nepieciešamību izvērtēt publiskās telpas vēstījumu par sievieti kā objektu un rosināt būt neiecietīgiem, vēršoties uzraudzības institūcijās.

-          Šādi semināri veicina dalībnieku izpratni un spēju atpazīt cilvēku tirdzniecības upurus, līdz ar to, organizējot šādus seminārus arī citās pašvaldībās, varētu panākt plašākas iespējas atpazīt upurus un nodrošināt upuru novirzīšanu atbalsta saņemšanai un kriminālprocesu uzsākšanai, kā arī potenciālo cilvēku tirdzniecības gadījumu novēršanai.

-          Nepieciešams pievērst īpašu uzmanību preventīviem pasākumiem, atkārtoti organizējot pašvaldības speciālistu tikšanās un apmācības par jautājumiem, kas saistīti ar cilvēku tirdzniecības formu atpazīšanu, darbu ar cilvēku tirdzniecības upuriem, atbalsta sistēmas attīstīšanu un pilnveidošanu Valmieras pašvaldības līmenī.

 

Mācību semināru plānošanu un organizēšanu Valmierā nodrošināja Iveta Sokola - Sokolova, Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes Sociālā atbalsta nodaļas vadītāja, projekta STROM II pašvaldības darba grupas Valmierā vadītāja. Sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistiem sagatavota informācija “Valmierā norisinājies apmācību seminārs projekta STROM II ietvaros” par mācību semināru 16.maijā, publicēta Valmieras pilsētas mājas lapā.

 

Informāciju sagatavoja un publicēja: Iekšlietu ministrija, 67829674

Projekta STROM II mācību semināri Liepājas pašvaldībā

Mācības pašvaldību speciālistiem projekta STROM II “Stiprinot pašvaldību lomu darbam cīņā ar cilvēku tirdzniecību” ietvaros 2017.gada 26.aprīlī un 11.maijā Liepājas pašvaldībā

Projekta STROM II mācību semināri Liepājas pašvaldībā | Cilvektirdznieciba.lv
Projekta STROM II mācību semināri Liepājas pašvaldībā | Cilvektirdznieciba.lv
Projekta STROM II mācību semināri Liepājas pašvaldībā | Cilvektirdznieciba.lv
Projekta STROM II mācību semināri Liepājas pašvaldībā | Cilvektirdznieciba.lv
Projekta STROM II mācību semināri Liepājas pašvaldībā | Cilvektirdznieciba.lv
Projekta STROM II mācību semināri Liepājas pašvaldībā | Cilvektirdznieciba.lv
Projekta STROM II mācību semināri Liepājas pašvaldībā | Cilvektirdznieciba.lv
Projekta STROM II mācību semināri Liepājas pašvaldībā | Cilvektirdznieciba.lv
Projekta STROM II mācību semināri Liepājas pašvaldībā | Cilvektirdznieciba.lv
Projekta STROM II mācību semināri Liepājas pašvaldībā | Cilvektirdznieciba.lv
Projekta STROM II mācību semināri Liepājas pašvaldībā | Cilvektirdznieciba.lv
Projekta STROM II mācību semināri Liepājas pašvaldībā | Cilvektirdznieciba.lv
Projekta STROM II mācību semināri Liepājas pašvaldībā | Cilvektirdznieciba.lv
Projekta STROM II mācību semināri Liepājas pašvaldībā | Cilvektirdznieciba.lv
Projekta STROM II mācību semināri Liepājas pašvaldībā | Cilvektirdznieciba.lv
Projekta STROM II mācību semināri Liepājas pašvaldībā | Cilvektirdznieciba.lv
Projekta STROM II mācību semināri Liepājas pašvaldībā | Cilvektirdznieciba.lv
Projekta STROM II mācību semināri Liepājas pašvaldībā | Cilvektirdznieciba.lv
Projekta STROM II mācību semināri Liepājas pašvaldībā | Cilvektirdznieciba.lv
Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā