Notikumu kalendārs - Augusts, 2021

Palīdzība un atbalsts cilvēku tirdzniecības upuriem 2017. – 2018.gadā

30.12.2016

Publiskā iepirkuma „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un atbalsta pakalpojumu kriminālprocesa laikā sniegšana cilvēku tirdzniecības upuriem” (iepirkuma identifikācijas Nr.LRLM2016/28-3-02/25) rezultātā Labklājības ministrija ir noslēgusi trīspusēju līgumu par valsts finansēto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un atbalsta pakalpojumu kriminālprocesa laikā sniegšanu cilvēku tirdzniecības upuriem 2017. – 2018.gadā ar diviem sociālo pakalpojumu sniedzējiem – biedrību “Resursu centrs sievietēm “Marta”” un biedrību “Patvērums “Drošā māja””.

Klientam ir tiesības pakalpojuma saņemšanai izvēlēties jebkuru no šiem diviem sociālo pakalpojumu sniedzējiem pēc saviem ieskatiem, norādot izvēlēto nevalstisko organizāciju iesniegumā par pakalpojuma saņemšanu:

biedrība “Resursu centrs sievietēm “Marta”” (atrašanās vieta: Rīgā, Matīsa ielā 49-3, tālruņi: (+371) 67378539, 80002012; e-pasts: centrs@marta.lv) un

biedrība “Patvērums “Drošā māja”” (atrašanās vieta: Rīgā, Lāčplēša ielā 75-9/10, tālruņi: (+371) 67898343, 28612120; e-pasts: drosa.maja@gmail.com).

Sociālo pakalpojumu sniedzēji ir apņēmušies nodrošināt:

-          aktivitātes sociālās rehabilitācijas pakalpojuma uzsākšanai (t.sk. speciālistu komisijas cilvēku tirdzniecības upura identificēšanai darbu, drošas mājvietas nodrošināšanu ārvalstīs līdz laikam, kad cilvēku tirdzniecības upuris (turpmāk – klients) varēs atgriezties Latvijā, atbalstu klienta nokļūšanai pie sociālo pakalpojumu sniedzēja, paredzot pavadonības situācijas, sociālā darbinieka sociālā gadījuma vadīšanu);

-          cilvēku tirdzniecības upuru sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu (t.sk. konsultācijas nepilngadīgo klientu ģimenes locekļiem, ja tie uzturas Latvijā);

-          konsultāciju sniegšanu pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kursa pabeigšanas (t.sk. atbalsta pakalpojumus klientiem kriminālprocesa laikā līdz 150 konsultācijām  gada laikā, piecas konsultācijas klientam divu gadu laikā pēc sociālās rehabilitācijas kursa beigām, ja tie nesaņem atbalstu kriminālprocesa laikā).

 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi cilvēku tirdzniecības upuriem ietver:

-          nepieciešamības gadījumā klienta vai potenciālā klienta, kuri atrodas ārvalstī, kā arī viņu nepilngadīgo bērnu, ja tie atrodas kopā ar klientu vai potenciālo klientu, nokļūšanas līdz pakalpojuma sniegšanas vietai organizēšanu un, ja klients vai potenciālais klients patstāvīgi nav spējīgs ceļot, tā pavadīšanu no ārvalstīm līdz pakalpojuma sniegšanas vietai;

-          drošu patvērumu un cilvēku tirdzniecības upuru izmitināšanu Latvijā, ja nepieciešams sadarbojoties ar tiesībaizsardzības iestādēm;

-          cilvēku tirdzniecības upuru funkcionālo spēju novērtēšanu, sociālās rehabilitācijas plāna izstrādi atbilstoši cilvēku tirdzniecības upuru individuālajām vajadzībām un izvirzītajam sociālās rehabilitācijas mērķim, nosakot nepieciešamo sociālo pakalpojumu apjomu, veicamos uzdevumus, līdzdarbības pienākumus un sociālo pakalpojumu saņemšanas ilgumu, kā arī veicot regulāru sociālās rehabilitācijas procesa novērtēšanu;

-          sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kursa laikā –

  • psihosociālu palīdzību - individuālas jurista, sociālā darbinieka, psihologa (nepieciešamības gadījumā arī citu speciālistu) konsultācijas, tulka pakalpojumus, palīdzību juridisko dokumentu noformēšanā sociālo pakalpojumu kursa laikā, kā arī, ja nepieciešams, personās pārstāvību tiesā un ja cilvēku tirdzniecības upuris to pilnvaro;
  • iespēju apgūt vai uzlabot pašaprūpes un pašapkalpošanās iemaņas un, ja nepieciešams, saņemt pirmās nepieciešamības preces (piemēram, pārtiku, medikamentus, apģērbu, apavus vai naudas līdzekļus to iegādei);
  • cilvēku tirdzniecības upuru iesaistīšanos apmācībās un izglītības programmās, kas sekmē cilvēku tirdzniecības upuru reintegrāciju sabiedrībā;

-          pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kursa pabeigšanas:

  • atbalstu saistībā ar kriminālprocesu – psihosociālu palīdzību (individuālas jurista, sociālā darbinieka, psihologa konsultācijas), tulka pakalpojumus, palīdzību juridisko dokumentu noformēšanā, nepieciešamības gadījumā personas pārstāvību tiesā, ja cilvēku tirdzniecības upuris to pilnvaro;
  • ja nepieciešams, piecas vienas stundas konsultācijas personai divu gadu laikā pēc sociālo pakalpojumu kursa pabeigšanas, ja persona nesaņem atbalstu kriminālprocesa laikā;
  • nepieciešamības gadījumā kopumā piecas konsultācijas nepilngadīgo klientu ģimenes locekļiem, ja tie uzturas Latvijā.

 

Vairāk par sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem cilvēku tirdzniecības upuriem, saņemšanas kārtibu un sociālo pakalpojumu sniedzējiem lasiet: http://www.cilvektirdznieciba.lv/lv/socialas-rehabilitacijas-pakalpojumi/38 un http://cilvektirdznieciba.lv/lv/valsts-nodrosinatie-socialas-rehabilitacijas-pakalpojumi-cilvektirdzniecibas-upuriem.

 

Informāciju, izmantojot Labklājības ministrijas informatīvos resursus (http://www.lm.gov.lv/text/3514), sagatavoja un publicēja Iekšlietu ministrija, tālrunis 67829674

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā