Notikumu kalendārs - Jūnijs, 2023

Noslēdzas starptautiskā projekta “Uzlabojot Moldovas spējas cilvēku tirdzniecības apkarošanā” īstenošana

18.10.2018

Šā gada 15.oktobrī Moldovas galvaspilsētā Kišiņevā Ģenerālpolicijas inspektorāts (Inspectoratul General De Politie) organizēja starptautiskā projekta “Uzlabojot Moldovas spējas cilvēku tirdzniecības apkarošanā” (granta līgums Nr.ICMPD/2018/MPF-240-003) noslēguma sanāksmi.

Sanāksmes laikā tika sniegts pārskats par projektā sasniegtajiem rezultātiem, lai uzlabotu Moldovas institucionālo ietvaru valsts politikas cilvēku tirdzniecības novēršanai plānošanā un īstenošanā, iedrošinātu nevalstisko organizāciju un netradicionālu sadarbības partneru iesaistīšanu atbalsta, palīdzības un aizsardzības pasākumu cilvēku tirdzniecības upuriem nodrošināšanā. Projekta mērķis bija arī stiprināt Moldovas kompetento institūciju spējas cilvēku tirdzniecības identificēšanā, noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanā un kriminālvajāšanā, un starptautiskās sadarbības veicināšanā.

Moldovas Iekšlietu ministrijas Valsts sekretārs Mihajs Beregojs (Mihai Beregoi) uzsvēra projekta nozīmīgumu, īpaši tiesībsargājošo iestāžu spēju stiprināšanu. Viņš atzīmēja, ka projekta īstenošanas laikā Moldovas centieni apkarot cilvēku tirdzniecību ASV Valsts departamenta 2018.gada ziņojumā par cilvēku tirdzniecības apkarošanu (US TIP Report 2018) bija novērtēti no Tier 2 Watch list uz pakāpē augstāku līmeni Tier 2, kas liecina par valdības progresu cilvēku tirdzniecības apkarošanā. Tādējādi projekta rekomendācijas ir ļoti svarīgas, lai turpinātu cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas aktivitāšu Moldovā pilnveidošanu.

Ģenerālpolicijas priekšnieks Aleksandru Pinzaru (Alexandru Pinzaru) pauda savu pateicību apvienotajai projekta komandai – kolēģiem no Moldovas, Lietuvas un Latvijas, kura nodrošināja šī īstermiņa, bet ļoti ambiciozā projekta īstenošanu, lai atbalstītu Moldovas cilvēku tirdzniecības novēršanas politiku, cilvēku tirdzniecības novēršanu un cīņu pret to, un starptautisko sadarbību.
“Spēju apvienošana cīņā pret cilvēku tirdzniecību ir viena no galvenajām Policijas attīstības stratēģijas 2016. – 2018.gadam prioritāte. Šis projekts palīdzēja iepazīties ar citu valstu labo praksi, un ekspertu izstrādātās rekomendācijas būs solis šajā virzienā”, norādīja A.Pinzaru.

Uzrunājot sanāksmes dalībniekus, Lietuvas iekšlietu ministra (Vidaus reikalų ministerija) vietnieks Česlovas Mulma uzsvēra, ka “cilvēku tirdzniecības apkarošana ir nacionāla, starptautiska un Eiropas Savienības prioritāte. Valstu publiskā sektora institūcijām, pašvaldību administrācijām, starptautiskām un nevalstiskām organizācijām un civilai sabiedrībai ir jāstrādā kopā, lai apkarotu šo fenomenu, jo, cīnoties pa vienam, šis izaicinājums ir nepārvarams.

Eiropas Savienības delegācijas Moldovā pārstāvis Stīvens Daniels (Steven Daniels) norādīja, ka Eiropas Savienības dialogs ar Moldovas institūcijām tiks turpināts, lai vērstos pret cilvēku tirdzniecību. Uzrunā viņš apsveica Lietuvu un Latviju par veiksmīgu projekta īstenošanu, kurā aktīvi tika iesaistītas valsts institūcijas, civilā sabiedrība un nevalstiskās organizācijas. Projekta īstenošanu atbalstīja Mobilitātes partnerības atbalsta fonds, un šis projekts tiks izmantots kā atsauces projekts, lai turpinātu šādu projektu finansēšanas pieeju Moldovā.

Projekts sastāvēja no četrām komponentēm:
I “Atbalstīt Moldovas nacionālās institucionālās sistēmas uzlabošanu, lai vērstos pret cilvēku tirdzniecību, efektīvi īstenotu valsts Stratēģiju cilvēku tirdzniecības novēršanai un tās Rīcības plānu”;
II “Atbalstīt sadarbības ar NVO un netradicionāliem sadarbības partneriem, kas nodrošina atbalstu cilvēku tirdzniecības upuriem, uzlabošanu”;
III “Izpētes vizītes ES dalībvalstīs par starpinstitūciju sadarbību un partnerību ar civilo sabiedrību un netradicionāliem partneriem”;
IV “Atbalstīt spēju stiprināšanu upuru identificēšanas, izmeklēšanas un kriminālvajāšanas, kā arī starptautiskās sadarbības rīcībā pret cilvēku tirdzniecību jomā”.
Īpaši izvēlēti ziņotāji sniedza īsu pārskatu par paveikto, galvenajiem secinājumiem un rekomendācijām katrā projekta komponentē.

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija projektā nodrošināja partnerību, īpaši atbalstot projekta aktivitāšu īstenošanu divās komponentēs: Nacionālā koordinatore cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos Lasma Stabinaveica Moldovas politikas plānošanas dokumenta cilvēku tirdzniecības novēršanai izvērtēšanu (pirmā komponente), un Valsts policijas Cilvēku tirdzniecības apkarošanas nodaļas galvenais inspektors Andris Bidzānsmācībās Moldovas tiesībsargājošo iestāžu amatpersonām (ceturtā komponente) dalījās ar pieredzi, zināšanām un Latvijas labo praksi pārrobežu cilvēku tirdzniecības gadījumu izmeklēšanā un starptautiskās sadarbības īstenošanā kopējo izmeklēšanas grupu (JIT) ietvaros.

Projekta vadītājs Moldovā Vladimir Negura informēja, ka projekts tika īstenots astoņus mēnešus, un tā laikā tika nodrošināts spēcīgs starptautiskais aspekts, iesaistot projekta partnervalstis – Lietuvu, Latviju, Moldovu, kā arī Itāliju, Portugāli, Nīderlandi, Apvienoto Karalisti, Dāniju, Kipru un Amerikas Savienotās Valstis.

Projektu finansē Starptautiskais Migrācijas politikas attīstības centrs (ICMPD) Mobilitātes partnerības mehānisma (MPF) ietvaros.

Noslēdzas starptautiskā projekta “Uzlabojot Moldovas spējas cilvēku tirdzniecības apkarošanā” īstenošana

2018.gada 15.oktobrī Moldovas galvaspilsētā Kišiņevā Ģenerālpolicijas inspektorāts organizēja starptautiskā projekta “Uzlabojot Moldovas spējas cilvēku tirdzniecības apkarošanā” (granta līgums Nr.ICMPD/2018/MPF-240-003) noslēguma sanāksmi.

Noslēdzas starptautiskā projekta “Uzlabojot Moldovas spējas cilvēku tirdzniecības apkarošanā” īstenošana | Cilvektirdznieciba.lv
Noslēdzas starptautiskā projekta “Uzlabojot Moldovas spējas cilvēku tirdzniecības apkarošanā” īstenošana | Cilvektirdznieciba.lv
Noslēdzas starptautiskā projekta “Uzlabojot Moldovas spējas cilvēku tirdzniecības apkarošanā” īstenošana | Cilvektirdznieciba.lv
Noslēdzas starptautiskā projekta “Uzlabojot Moldovas spējas cilvēku tirdzniecības apkarošanā” īstenošana | Cilvektirdznieciba.lv
Noslēdzas starptautiskā projekta “Uzlabojot Moldovas spējas cilvēku tirdzniecības apkarošanā” īstenošana | Cilvektirdznieciba.lv
Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā