Notikumu kalendārs - Augusts, 2020

Lietuva un Latvija sniegs atbalstu Moldovai cīņā pret cilvēku tirdzniecību

26.03.2018

Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas vadībā, sadarbojoties ar Latvijas Republikas Iekšlietu ministriju un Moldovas Republikas Iekšlietu ministriju, uzsākta starptautiskā projekta “Uzlabojot Moldovas spējas cilvēku tirdzniecības apkarošanā” (granta līgums Nr.ICMPD/2018/MPF-240-003) īstenošana.

2018.gada 23.martā Kišiņevā, Moldovā, notika projekta uzsākšanas sanāksme, kurā tika apspriesta un saskaņota projekta īstenošanas gaita.

  

Sanāksme iezīmēja projekta īstenošanas uzsākšanu, kura mērķis ir atbalstīt Moldovas nacionālā institucionālā ietvara pilnveidošanu, cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas politikas plānošanu un īstenošanu, veicinot nevalstisko organizāciju un netradicionālo sadarbības partneru iesaistīšanos, lai nodrošinātu palīdzību, atbalstu un aizsardzības pasākumus cilvēku tirdzniecībā cietušajiem, kā arī atbalstīt kompetento Moldovas iestāžu kapacitātes stiprināšanu cilvēku tirdzniecības upuru identificēšanā, cilvēku tirdzniecības lietu izmeklēšanā un kriminālvajāšanā, un starptautiskās sadarbības jomā.

Projekta aktivitātes īsteno Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Latvijas Republikas Iekšlietu ministriju un Moldovas Republikas Iekšlietu ministriju.

Moldovas Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Mihails Beregoijs uzsvēra, ka šis projekts Moldovai ir ļoti aktuāls, jo Moldovas Republikas valdība šonedēļ ir apstiprinājusi Nacionālo stratēģiju cīņai pret cilvēku tirdzniecību 2018.-2023.gadam un Rīcības plānu Nacionālās stratēģijas īstenošanai 2018.-2020.gadam.

Savas uzrunas laikā Valsts policijas inspektorāta vadītājs Alexandru Pinzari uzsvēra, ka cilvēku tirdzniecības apkarošanas spēju nostiprināšana ir policijas attīstības stratēģijas 2016-2020.gadam galvenā prioritāte.

Pasākumā piedalījās vairāk nekā divdesmit dalībnieki, tostarp Eiropas Savienības delegācija Moldovā, Moldovas valsts iestādes un nevalstiskās organizācijas, kas aktīvi darbojas cilvēku tirdzniecības novēršanas un upuru aizsardzības jomā.

Tikšanās laikā tika apspriesta un saskaņota projekta īstenošanas gaita, un projekta partneri vienojās par ciešas sadarbības un koordinācijas nozīmi visā projekta īstenošanas posmā. Lietuva, Latvija un Moldova īsumā informēja par situāciju savās valstīs cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas jomā, kā arī par izaicinājumiem, pie kuriem darbs ir jāturpina.

Projektu finansē Starptautiskais Migrācijas politikas attīstības centrs (ICMPD) Mobilitātes partnerības mehānisma (MPF) ietvaros.

 

Projekta “Uzlabojot Moldovas spējas cilvēku tirdzniecības apkarošanā” virsmērķis ir apkopot Eiropas Savienības un starptautiskos standartus un prakses, lai atbalstītu Moldovas atbildīgo iestāžu spēju stiprināšanu cilvēku tirdzniecības apkarošanā un noziedzīgo tīklu neitralizēšanā, kā arī efektīvas tiesībsargājošo iestāžu sadarbības un upuru aizsardzības nodrošināšanā.

Sagaidāms, ka projekta rezultātā tiks nodrošināta:

- Moldovas nacionālās starpinstitūciju sadarbības pilnveidošana, lai vērstos pret cilvēku tirdzniecību, valsts politikas plānošana, īpaši attiecībā uz Nacionālā plāna cilvēku tirdzniecības novēršanai un apkarošanai īstenošanu;

- sadarbības ar nevalstiskajām organizācijām un netradicionāliem sadarbības partneriem pilnveidošana, lai nodrošinātu atbalstu cilvēku tirdzniecības upuriem;

- cilvēku tirdzniecības upuru identificēšanas, cilvēku tirdzniecības lietu izmeklēšanas un kriminālvajāšanas, kā arī starptautiskās sadarbības cīņā pret cilvēku tirdzniecību spēju stiprināšana.

Partnerība šajā projektā nodrošinās informācijas apmaiņu par starpinstitūciju sadarbību un cilvēku tirdzniecības novēršanas politikas plānošanu projekta partnervalstīs, kas ir iespēja Latvijas Iekšlietu ministrijai ne tikai prezentēt Latvijas pieredzi, zināšanas un labo praksi, bet arī iegūt idejas cilvēku tirdzniecības novēršanas politikas plānošanas un īstenošanas pilnveidošanai. Plānotais intensīvais darbs projektā, sadarbība un komunikācija ar Moldovas projekta partneri nodrošinās neatsveramas zināšanas un izpratni par cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas situāciju ārpus Eiropas Savienības un Moldovas iestāžu darbu, risinot cilvēku tirdzniecības gadījumus. Vienlaikus, apzinoties, ka līdz ar darbaspēka trūkumu Latvijā, pastāv iespējas, ka darba meklējumos ieradīsies arvien vairāk potenciālo darba ņēmēju no Moldovas, kuri var nonākt Latvijā cilvēku tirdzniecības ceļā vai tikt pakļauti cilvēku tirdzniecībai pēc ierašanās Latvijā, un ņemot vērā, ka Latvijas iestādēm nav praktisko zināšanu un pieredzes darbam ar cilvēku tirdzniecības upuriem no trešajām valstīm, dalība šajā projektā nodrošinās ne tikai divpusējās sadarbības un komunikācijas veidošanu, bet arī dos iespēju veidot praktisku sadarbības mehānismu ar Moldovu potenciālu cilvēku tirdzniecības gadījumu risināšanai.

 

Informāciju sagatavoja un publicēja Lāsma Stabiņa, projekta koordinatore Latvijā, tālrunis 67829674

 

 

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā