Notikumu kalendārs - Augusts, 2020

Informācija par sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem cilvēku tirdzniecības upuriem

14.08.2015

Iekšlietu ministrija atgādina, ka sociālās rehabilitācijas pakalpojumi cilvēku tirdzniecības upuriem ir pieejami personām, kuras normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā ir atzītas par cilvēku tirdzniecības upuriem. Rehabilitācijas mērķis ir personas sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošana vai uzlabošana, sociālā statusa atgūšanas un reintegrācijas nolūkā.

Kārtību, kādā personām šajā gadījumā par valsts budžeta līdzekļiem nodrošināmi sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, nosaka Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumi  Nr.889 „Noteikumi par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, un kritērijiem personas atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri".

Pakalpojumi ietver:

  • līdz 180 kalendāra dienu ilgu sociālās rehabilitācijas kursu,
  • piecas pakalpojumu sniedzēja konsultācijas personas nepilngadīgajiem ģimenes locekļiem, ja tie uzturas Latvijā un ja nepieciešams,
  • piecas pakalpojumu sniedzēja konsultācijas divu gadu laikā pēc sociālās rehabilitācijas kursa beigām, ja nepieciešams, vai
  • psihosociālu atbalstu (individuālas jurista, sociālā darbinieka, psihologa konsultācijas), tulka pakalpojumus, palīdzību juridisko dokumentu noformēšanā un nepieciešamības gadījumā pārstāvību tiesā saistībā ar uzsākto kriminālprocesu, kurā upuris piedalās kā cietušais vai liecinieks, kopumā ne vairāk kā 150 stundas gadā, kā arī
  • nepieciešamības gadījumā personas un tās nepilngadīgo bērnu (ja tie atrodas kopā ar personu) nokļūšanas organizēšanu no ārvalsts līdz pakalpojumu sniegšanas vietai un personas pavadīšanu, ja tā nav spējīga ceļot patstāvīgi.

2015.-2016.gadā atbilstoši Labklājības ministrijas 2014.gada 20.oktobrī izsludinātajam publisko iepirkumu konkursam pakalpojumus sniedz Biedrība „Resursu centrs sievietēm „Marta””.

Lai saņemtu pakalpojumus, personai (likumiskajam pārstāvim), jāvēršas pie pakalpojumu sniedzēja ar iesniegumu, tam pievienojot:

1)      procesa virzītāja lēmuma kopiju vai

2)      tiesībaizsardzības institūcijas izziņu, vai

3)      pakalpojumu sniedzēja personas novērtēšanas protokolu, kurā noteikta personas atbilstība cilvēku tirdzniecības upura kritērijiem, vai

4)      latviešu valodā tulkotas ārvalsts tiesībaizsardzības institūcijas izziņas, kas apliecina, ka uzsākts kriminālprocess vai tiek veiktas citas darbības, kas var būt par pamatu tam, lai speciālistu komisija pieņemtu lēmumu, ka persona atbilst cilvēku tirdzniecības upura kritērijiem, kopiju.

Pakalpojumu sniedzējs saņemtos dokumentus izskata un:

1)      ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā, ja persona atbilst pakalpojumu saņemšanas nosacījumiem, un

2)      ne vēlāk kā desmit darbdienu laikā, ja persona pakalpojumu saņemšanas nosacījumiem neatbilst,

nosūta personas iesniegumu un tam pievienotos dokumentus Sociālās integrācijas valsts aģentūrai.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā pieņem lēmumu par pakalpojumu piešķiršanu, personas uzņemšanu pakalpojumu saņēmēju rindā vai atteikumu.

Pakalpojumus pārtrauc sniegt, ja:

1)      personai veselības stāvokļa dēļ ilgāk nekā mēnesi nepieciešams uzturēties ārstniecības iestādē,

2)      persona ievietota valsts vai pašvaldības finansētā sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā vai izmeklēšanas vai audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem.

Kontaktinformācija:

Biedrība „Resursu centrs sievietēm „Marta””

Matīsa iela 49 - 3, Rīga, LV-1009, Latvija

http://marta.lv/, centrs@marta.lv

+371 67378539

Informāciju sagatavoja: Labklājības ministrija, http://www.lm.gov.lv/text/2569

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā