Notikumu kalendārs - Augusts, 2020

Iekšlietu ministrijā pārrunā aktualitātes cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas jomā

13.09.2016

2016.gada 13.septembrī Iekšlietu ministrijā notika darba grupas “Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādņu 2014. – 2020.gadam” īstenošanas koordinēšanai sanāksme.

Sanāksmi atklāja darba grupas vadītājs – Iekšlietu ministrijas valsts sekretāres vietnieks, Nozares politikas departamenta direktors Dimitrijs Trofimovs, pasniedzot Iekšlietu ministrijas apbalvojumu “Pateicība” biedrības “Patvērums “Drošā māja”” sabiedrisko attiecību speciālistei Rasai Saliņai par sadarbību ar Iekšlietu ministriju aktuālās informācijas cilvēku tirdzniecības mazināšanas jomā nodrošināšanā sabiedriskajā telpā, iniciatīvu un atbalstu Iekšlietu ministrijas interneta vietnes www.cilvektirdznieciba.lv pilnveidošanā un attīstīšanā, profesionālo ieguldījumu, nodrošinot Iekšlietu ministrijas vadībā īstenotā projekta HESTIA “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” publicitāti.

Rasa Saliņa

Sanāksmes laikā Valsts policijas pārstāvis informēja, ka šogad valstī uzsākti divi kriminālprocesi pēc Krimināllikuma (KL) 154.¹panta “Cilvēku tirdzniecība” un kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti divi kriminālprocesi; uzsākti septiņi kriminālprocesi pēc KL 165.panta “Sutenerisms” un kriminālvajāšanai nosūtīti trīs kriminālprocesi; uzsākti astoņi kriminālprocesi pēc KL 165.¹panta “Par personas nosūtīšanu seksuālai izmantošanai” un kriminālvajāšanai nosūtīti pieci kriminālprocesi. Ģenerālprokuratūras pārstāvis informēja, ka šā gada septiņos mēnešos uz tiesām iztiesāšanai nosūtītajās krimināllietās apsūdzības celtas sešām personām pēc KL 154.¹panta “Cilvēku tirdzniecība”, divām personām pēc KL 165.¹panta “Par personas nosūtīšanu seksuālai izmantošanai” un 16 personām pēc KL 165.panta “Sutenerisms”.

Biedrības “Resursu centrs sievietēm “Marta””, kas nodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumus cilvēku tirdzniecības upuriem par valsts budžeta līdzekļiem 2015.un 2016.gadā, pārstāve informēja, ka šogad sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņēmuši deviņi cilvēku tirdzniecības upuri, no tiem piecas nepilngadīgas personas, kas cietušas no seksuālas izmantošanas Latvijā.

Labklājības ministrija ir izsludinājusi publisko iepirkumu “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un atbalsta pakalpojumu kriminālprocesa laikā sniegšana cilvēku tirdzniecības upuriem” nākamajiem diviem gadiem. Jaunā pakalpojuma sniegšanas kārtība paredz, ka sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un atbalsta pakalpojumu kriminālprocesa laikā sniegšanu cilvēku tirdzniecības upuriem varēs nodrošināt vairāki sociālo pakalpojumu sniedzēji, kas atbilst Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumu Nr.889 „Noteikumi par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un kritērijiem personas atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri” un Ministru kabineta 2003.gada 3.jūnija noteikumu Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” prasībām, un klientam paredzētas tiesības pakalpojuma saņemšanai izvēlēties jebkuru no līgumā minētajiem pakalpojuma sniedzējiem pēc saviem ieskatiem, norādot izvēlēto pakalpojuma sniedzēju iesniegumā par pakalpojuma saņemšanu. 

Darba grupas locekļi pārrunāja Amerikas Savienoto Valstu Valsts departamenta 2016.gada ziņojuma par cilvēku tirdzniecības apkarošanu Rīcības plānu un rekomendācijas Latvijai. Praktiski visas Latvijai izteiktās rekomendācijas tika atzītas par pastāvīgi īstenojamiem ilgtermiņa rīcības virzieniem, lai nodrošinātu efektīvu cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu atbilstoši “Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnēs 2014. – 2020.gadam” noteiktajiem mērķiem. Rekomendācijas mudina efektīvi piemērot KL 154.¹pantu, nodrošināt proaktīvu cilvēku tirdzniecības upuru identificēšanu Latvijā, nodrošināt mācības policistiem, prokuroriem un tiesnešiem par visām cilvēku tirdzniecības formām, nodrošināt policijas izmeklētājus ar pietiekamiem resursiem, lai veiktu izmeklēšanu, nodrošināt vairāk upuriem kompensācijas no viņu pāridarītājiem un no Juridiskās palīdzības administrācijas, kā arī pilnā apjomā finansēt un izpildīt “Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam”.

Attiecībā uz rekomendāciju “Apsvērt grozījumus Krimināllikuma (KL) 164.pantā, ja tiek konstatēts, ka KL 154.¹pants un KL 164.pants ietver vienādus elementus”, Tieslietu ministrija norādīja, ka grozījumi KL 164.pantā nav nepieciešami. Minētajā pantā ir paredzēta kriminālatbildība par personas iesaistīšanu prostitūcijā un par prostitūcijas izmantošanu, savukārt KL 154.¹pantā ir paredzēta kriminālatbildība par cilvēku tirdzniecību, bet KL 154.²pantā ir skaidrots cilvēku tirdzniecības jēdziens. Saskaņā ar KL 154.²panta pirmo daļu cilvēku tirdzniecība ir ekspluatācijas nolūkā izdarīta personu savervēšana, pārvadāšana, nodošana, slēpšana, izmitināšana vai saņemšana, lietojot vardarbību vai draudus, vai aizvešanu ar viltu vai izmantojot personas atkarību no vainīgā vai tās ievainojamības vai bezpalīdzības stāvokli, vai arī dodot vai saņemot materiāla vai citāda rakstura labumus, lai panāktu tās personas piekrišanu tirdzniecībai, no kuras ir atkarīgs cietušais. Tādējādi KL 154.²panta pirmajā daļā ir ietvertas cilvēku tirdzniecības objektīvās puses pazīmes – savervēšana, pārvadāšana, nodošana, slēpšana, izmitināšana, saņemšana.

Attiecīgās darbības kā cilvēku tirdzniecība kvalificējama tādā gadījumā, ja tās ir saistītas ar kādu no KL 154.²panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem, proti, lietojot vardarbību vai draudus, vai aizvešanu ar viltu vai izmantojot personas atkarību no vainīgā vai tās ievainojamības vai bezpalīdzības stāvokli, vai arī dodot vai saņemot materiāla vai citāda rakstura labumus, lai panāktu tās personas piekrišanu tirdzniecībai, no kuras ir atkarīgs cietušais. Savukārt atbilstoši KL 154.²panta otrajai daļai nepilngadīgā vervēšana, pārvadāšana, nodošana, slēpšana, izmitināšana vai saņemšana ekspluatācijas nolūkā atzīstama par cilvēku tirdzniecību arī tādā gadījumā, ja tā nav saistīta ar jebkuru KL 154.²panta pirmajā daļā minēto līdzekļu izmantošanu.

KL 154.²panta trešajā daļā ir noteikts, ka ekspluatācija KL 154.²panta izpratnē ir personas iesaistīšana prostitūcijā vai cita veida seksuālā izmantošanā, piespiešana veikt darbu, sniegt pakalpojumus vai izdarīt noziedzīgus nodarījumus, turēšana verdzībā vai citās tai līdzīgās formās (parādu verdzība, dzimtbūšana vai personas cita veida piespiedu nodošana citas personas atkarībā), turēšana kalpībā vai arī personas audu vai orgānu nelikumīga izņemšana.

Cilvēku tirdzniecības sastāvs ir nošķelts un noziegums skaitās pabeigts ar brīdi, kad vainīgais izdarījis jebkādu KL 154.²panta pirmajā daļā norādīto darbību, kas veido cilvēku tirdzniecības objektīvo pusi. Likumdevējs nozieguma pabeigšanas brīdi nesaista ar nosacījumu, ka savervētajai personai būtu jāierodas nosūtījuma vietā un jābūt pakļautai ekspluatācijai kādā no KL norādītajiem veidiem. Cilvēku tirdzniecība ir tīšs nodarījums un to raksturo tiešs nodoms, jo vainīgais apzinās, ka veic prettiesiskas darbības, kas vērstas uz cilvēku tirdzniecību, un vēlas tā rīkoties. Uz tiešu nodomu norāda arī tas, ka cilvēku tirdzniecība tiek izdarīta personas ekspluatācijas nolūkā (Sk. Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. (2009) Krimināltiesības. Sevišķā daļa. Trešais papildinātais izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 279.-280.lpp).

Vienlaikus KL 164.panta pirmajā daļā paredzēta atbildība par personas iesaistīšanu prostitūcijā, otrajā daļā par piespiešanu nodarboties ar prostitūciju vai par personas iesaistīšanu prostitūcijā, ļaunprātīgi izmantojot tās uzticēšanos vai ar viltu, vai izmantojot personas atkarību no vainīgā vai tās bezpalīdzības stāvokli, vai par apzinātu cilvēku tirdzniecības upura prostitūcijas izmantošanu, trešajā daļā par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarījusi personu grupa, vai par nepilngadīgā pamudināšanu, iesaistīšanu vai piespiešanu nodarboties ar prostitūciju, vai par telpu nodošanu nepilngadīgām personām prostitūcijai, 3.¹daļā par nepilngadīgas personas prostitūcijas izmantošanu, ceturtajā daļā par mazgadīgā pamudināšanu, iesaistīšanu vai piespiešanu nodarboties ar prostitūciju, un visbeidzot piektajā daļā par šajā pantā paredzētajām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa.

Minētais nodarījums ir ar formālu sastāvu un skaitās pabeigts ar brīdi, kad paveiktas pantā minētās darbības, kas izdarītas ar nolūku iesaistīt personu prostitūcijā neatkarīgi no tā, vai persona, attiecībā, pret kuru veiktas darbības, lai pamudinātu vai piespiestu to nodarboties ar prostitūciju, ir uzsākusi šo nodarbi vai nē (Sk. turpat, 334.lpp).

Tādējādi no iepriekš minētā izriet, ka KL 154.¹pants un KL 164.pants neietver vienādus elementus, jo KL 164.pantā iztrūkst tādas objektīvās puses pazīmes kā savervēšana, pārvadāšana, nodošana, slēpšana, izmitināšana vai saņemšana. Attiecīgi pie atbildības pēc KL 164.panta var saukt gadījumos, kad netiek konstatētas KL 154.¹pantā un KL 154.²pantā minētās darbības.

Sanāksmes noslēgumā Iekšlietu ministrija informēja, ka komentāru sniegšanai ir saņemts Eiropas Padomes Konvencijas par cīņu pret cilvēku tirdzniecību īstenošanas Latvijā otrās kārtas novērtēšanas ziņojuma projekts, kas apstiprināts Konvencijas ekspertu darbības grupas pret cilvēku tirdzniecību (GRETA) 26.sanāksmē 2016.gada 4. – 8.jūlijā. Saskaņā ar Eiropas Padomes Sekretariāta sniegto informāciju, Latvijas iesniegtie komentāri un papildus informācija tiks ņemta vērā, gatavojot noslēguma ziņojumu, kuru plānots apstiprināt GRETA 27.sanāksmē 2016.gada 28.novembrī – 2.decembrī.

Informāciju sagatavoja un publicēja: Iekšlietu ministrija

Apbalvojuma pasniegšana R.Saliņai

2016.gada 13.septembrī Iekšlietu ministrijā notika darba grupas “Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādņu 2014. – 2020.gadam” īstenošanas koordinēšanai sanāksme. Tās ietvaros Iekšlietu ministrijas valsts sekretāres vietnieks, Nozares politikas departamenta direktors Dimitrijs Trofimovs pasniedza Iekšlietu ministrijas apbalvojumu “Pateicība” biedrības “Patvērums “Drošā māja”” sabiedrisko attiecību speciālistei Rasai Saliņai par sadarbību ar Iekšlietu ministriju aktuālās informācijas cilvēku tirdzniecības mazināšanas jomā nodrošināšanā sabiedriskajā telpā, iniciatīvu un atbalstu Iekšlietu ministrijas interneta vietnes www.cilvektirdznieciba.lv pilnveidošanā un attīstīšanā, profesionālo ieguldījumu, nodrošinot Iekšlietu ministrijas vadībā īstenotā projekta HESTIA “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” publicitāti.

Apbalvojuma pasniegšana R.Saliņai | Cilvektirdznieciba.lv
Apbalvojuma pasniegšana R.Saliņai | Cilvektirdznieciba.lv
Apbalvojuma pasniegšana R.Saliņai | Cilvektirdznieciba.lv
Apbalvojuma pasniegšana R.Saliņai | Cilvektirdznieciba.lv
Apbalvojuma pasniegšana R.Saliņai | Cilvektirdznieciba.lv
Apbalvojuma pasniegšana R.Saliņai | Cilvektirdznieciba.lv
Apbalvojuma pasniegšana R.Saliņai | Cilvektirdznieciba.lv
Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā