Notikumu kalendārs - Augusts, 2020

CBSS TF-THB vadītāja, vecākā padomniece Anna Ekstedt saņem Iekšlietu ministrijas apbalvojumu “Pateicība”

28.05.2014

2014.gada 26. un 27.maijā notika kārtējā Baltijas jūras valstu padomes darba grupas cīņai pret cilvēku tirdzniecību (CBSS TF-THB) sanāksme CBSS Somijas prezidentūras ietvaros. Sanāksmes laikā tika pārrunāti Baltijas jūras reģiona dalībvalstīm aktuāli jautājumi cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas jomā, tostarp, par dalībvalstu atšķirīgo tiesisko regulējumu attiecībā uz cilvēku tirdzniecības darbaspēka ekspluatācijas nolūkā apkarošanu, par problēmām, kas saistītas ar nosacījumu izvēlēties lētāko piedāvājumu dalībvalstu publiskajos iepirkumos, apakšuzņēmēju piesaistīšanu, lai pēc iespējas lētāk izpildītu pasūtījumu, kas var radīt apstākļus darbaspēka ekspluatācijai un cilvēku tirdzniecībai.

Pēdējos sešus gadus darba grupu vada CBSS TF-THB vadītāja, vecākā padomniece Anna Ekstedt, kuras vadītājas mandāts beigsies 2014.gada 30.jūnijā, un mandāts vairs nevar tikt pagarināts. Ņemot vērā Annas Ekstedt ieguldījumu Latvijas centienu veicināšanā cilvēku tirdzniecības apkarošanā, viņas atbalstu mācību organizēšanā un finansējuma nodrošināšanā Baltijas jūras reģionam nozīmīgu projektu īstenošanai un CBSS TF-THB dalībvalstu savstarpējo attiecību veidošanā cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas jomā, sanāksmes laikā CBSS TF-THB vadītājai, vecākai padomniecei Annai Ekstedt (Anna Ekstedt) tika pasniegts Iekšlietu ministrijas apbalvojums „Pateicība” par ieguldījumu sadarbības veicināšanā un attīstīšanā cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas un cilvēku tirdzniecības upuru identificēšanas jomā Baltijas jūras reģionā.

 

 

Iekšlietu ministrija aktīvi nodrošina Latvijas dalību Baltijas jūras valstu padomes darba grupā cīņai pret cilvēku tirdzniecību (CBSS TF-THB). Lai nodrošinātu Latvijas dalību CBSS TF-THB un iespēju gūt tās atbalstu Latvijas interešu projektiem, ar Ministru kabineta 2011.gada 15.decembra rīkojumu Nr.657 „Par Latvijas dalību Baltijas jūras valstu padomes darba grupā” tika atbalstīta Latvijas dalība CBSS TF-THB. Šis sadarbības mehānisms cilvēku tirdzniecības novēršanai un apkarošanai ir uzskatāms par unikālu Baltijas jūras reģionā. Šāda sadarbība ilgtermiņā sniedz ieguldījumu arī cilvēku tirdzniecības novēršanas kopējās situācijas uzlabošanā Latvijā, jo CBSS TF-THB īstenotie projekti veicina pieredzes un informācijas apmaiņu starp tajos iesaistītajām valstīm, cilvēku tirdzniecības tendenču novērtējumu reģionālā līmenī un par cilvēku tirdzniecību apkarošanu un novēršanu kompetento iestāžu un par cilvēku tirdzniecības upuru tiesību aizsardzību atbildīgo iestāžu darba kvalitātes pilnveidošanu.

Šobrīd Iekšlietu ministrija nodrošina sadarbību vairākos starptautiskos projektos par aktuālām tēmām cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas jomā: •“ADSTRINGO – Addressing trafficking in human beings for labour exploitation through improved partnerships, enhanced diagnostics and intensified organisational approaches” īstenošana. Tas ir starptautisks projekts, kas ir vērsts uz cilvēku tirdzniecības piespiedu darba un darbaspēka ekspluatācijas nolūkā novēršanu 11 Baltijas jūras reģiona valstīs. •“TRACE – TRafficking As a Criminal Enterprise”. Projekta mērķis ir atbalstīt cilvēku tirdzniecības apkarošanā iesaistītos partnerus cilvēku tirdzniecības, kas ir lielākais nelegālais bizness pasaulē, sagraušanā, izvērtējot un apkopojot informāciju par cilvēku tirgotājiem un ar šo nelegālo biznesu saistītajām personām. •“Strengthening the Role of Municipalities in the Work against Trafficking in Human Beings in the Baltic Sea Region”. Projekta mērķis ir stiprināt Baltijas jūras reģiona dalībvalstu pašvaldību kapacitāti un lomu darbā ar cilvēku tirdzniecības upuriem.

CBSS TF-THB ietvaros tiek plānots atsākt konsulāro un diplomātisko amatpersonu mācības par cilvēku tirdzniecības upuru identificēšanu, atbalsta sniegšanu un sadarbību ar kompetentajām institūcijām. Šis projekts tika īstenots laika posmā no 2008. līdz 2010.gadam.

CBSS dibināta 1992.gada 5.-6. martā Kopenhāgenā, tas ir vispārējs politisks reģiona starpvaldību sadarbības forums. CBSS veido 11 Baltijas jūras reģiona valstis – Zviedrija, Somija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Vācija, Polija, Dānija, Norvēģija, Īslande un Krievija, kā arī Eiropas Komisija. Šobrīd 10 valstīm ir CBSS Novērotāja statuss. Tās ir Baltkrievija, Francija, Itālija, Slovākija, Rumānija, Spānija, Ukraina, Lielbritānija un Amerikas Savienotās Valstis. CBSS identificē politiskos mērķus (premjerministru samiti un ārlietu ministru sanāksmes, nozaru ministru konferences), izstrādā rīcības plānus (vecāko amatpersonu komiteja un ekspertu grupas), ierosina un īsteno reģionam nozīmīgus stratēģiskus projektus jomās, kuras 2008. gada jūnijā Rīgā pieņemtajā CBSS Reformas deklarācijā izvirzītas par piecām ilgtermiņa prioritātēm (izglītība un kultūra; enerģētika; vide; ekonomiskā attīstība; sabiedrības drošība un humānā dimensija), kā arī kalpo par forumu viedokļu un ideju apmaiņai reģionam aktuālos jautājumos. Premjerministru samitu un ārlietu ministru sanāksmju, kā arī vecāko amatpersonu komitejas darba kārtības sagatavošanu nodrošina CBSS prezidentūra, kuru rotācijas kārtībā katru gadu (no 1. jūlija līdz 30. jūnijam) uzņemas viena no dalībvalstīm. Latvija ir prezidējusi CBSS divas reizes – 1996.-1997. gadā un 2007.-2008.gadā.

Vairāk par CBSS: www.cbss.org

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā