Notikumu kalendārs - Augusts, 2020

Aicinām iepazīties ar informatīvo ziņojumu par “Programmas cilvēku tirdzniecības novēršanai 2009.-2013.gadam” īstenošanu

22.05.2014

Programmas galvenais mērķis ir plānot un īstenot pasākumus, lai sekmētu cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu, savukārt informatīvā ziņojuma mērķis ir informēt Ministru kabinetu par Programmā paredzēto uzdevumu izpildi.

Cīņai ar cilvēku tirdzniecību pakāpeniski tiek piešķirta arvien nozīmīgāka loma kopējā valsts politikā, tādējādi veicinot kopēju izpratni par cilvēku tirdzniecības problemātiku, šīs problēmas nozīmīgumu un ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību pievēršot sabiedrības uzmanību cilvēku tirdzniecībai kā fenomenam, kas pastāv sabiedrībā un var skart ikkatru no sabiedrības locekļiem vai viņu tuviniekiem.

 

(foto/vāks no Rīgas domes bukleta "Cilvēku tirdzniecības novēršana")

Latvijas valsts institūciju, pašvaldību, kā arī nevalstiskā sektora aktivitātes Programmas īstenošanas laikā tika izvērstas daudz plašāk nekā Programma to paredz, jo tendences ar cilvēku tirdzniecību saistīto pārkāpumu un noziedzīgo nodarījumu attīstībā radīja nepieciešamību iekļaut darba grupā daudzu atbilstošu kompetento institūciju amatpersonas.

Tāpat, ņemot vērā cilvēku tirdzniecības fenomena pārrobežu raksturu, Programmas īstenošanas laikā ir notikusi aktīva starptautiskā sadarbība, lai efektīvāk nodrošinātu cilvēku tirdzniecības upuru identificēšanu, palīdzības un atbalsta sniegšanu un aizsardzības nodrošināšanu cilvēku tirdzniecības upuriem.

Kopumā programmas izpilde uzskatāma par sekmīgu, jo uzdevumu īstenošanai un rezultātu sasniegšanai tika izmantoti visi pieejamie finanšu un cilvēkresursi, kā arī tika meklēti risinājumi un iespējas, kā piesaistīt Eiropas Komisijas programmu piedāvāto finansējumu.

Informatīvais ziņojums par “Programmas cilvēku tirdzniecības novēršanai 2009.-2013.gadam” īstenošanu

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā