Notikumu kalendārs - Augusts, 2020

ANO Bērnu tiesību komitejas rekomendācijas Latvijai tirdzniecības ar bērniem, bērnu prostitūcijas un bērnu pornogrāfijas apkarošanai

31.03.2016

ANO Bērnu tiesību komiteja 2016.gada 29.janvārī savā 2104.sēdē apstiprināja noslēguma apsvērumu dokumentu par Latvijas ziņojumu par ANO Bērnu tiesību konvencijas papildu protokola par tirdzniecību ar bērniem, bērna prostitūciju un bērna pornogrāfiju īstenošanu Latvijā.

ANO Bērnu tiesību komiteja noslēguma apsvērumu dokumentā pauž atzinību par Latvijas ratificētajiem starptautiskajiem tiesību aktiem, par pieņemtajiem nacionālajiem normatīvajiem aktiem un politikas plānošanas dokumentiem, kas veicina papildu protokola ieviešanu Latvijā, kā arī atzinīgi vērtē paveikto statistikas datu vākšanas, sabiedrības informēšanas, valsts nodrošināto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomā.

Vienlaikus ANO Bērnu tiesību komiteja iesaka paplašināt un nostiprināt preventīvos pasākumus, lai vērstos pret tirdzniecību ar bērniem, bērnu prostitūciju un bērnu pornogrāfiju, veidot efektīvu tiesisko regulējumu, un pasākumus, lai novērstu un apkarotu bērnu seksa tūrismu, veidot un stiprināt mehānismus, lai identificētu un uzraudzītu bērnus, kuriem ir risks kļūt par papildu protokolā iekļauto noziedzīgo nodarījumu upuriem.

ANO Bērnu tiesību komiteja kritiski vērtē Latvijā spēkā esošo normatīvo regulējumu attiecībā uz papildu protokolā iekļautajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, paužot bažas, ka Latvijas normatīvais regulējums ir nepietiekams un nenodrošina vienlīdzīgu aizsardzību visiem bērniem vecumā līdz 18 gadiem.

Saskaņā ar ANO Bērnu tiesību konvencijas 44.pantā noteikto, nākamais ziņojums Latvijai par papildu protokola īstenošanu ir jāiesniedz pēc pieciem gadiem.

Noslēguma apsvērumi par Latvijas ziņojumu, kas iesniegts atbilstoši Konvencijas par bērnu tiesībām papildu protokola par tirdzniecību ar bērniem, bērna prostitūciju un bērna pornogrāfiju 12. panta 1. punktam

Concluding observations on the report submitted by Latvia under article 12 (1) of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography

Noslēguma apsvērumi par Latvijas trešo līdz piekto periodisko ziņojumu

Concluding observations on the third to fifth periodic reports of Latvia

Noslēguma apsvērumi par Latvijas iesniegto ziņojumu saskaņā ar Konvencijas par bērna tiesībām papildu protokola par bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos 8.panta 1.punktu

Concluding observations on the report submitted by Latvia under article 8, paragraph 1, of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict

2016.gada 12. un 13.janvārī 71.sesijas laikā Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu tiesību komiteja izskatīja Latvijas Republikas konsolidēto piekto nacionālo ziņojumu par ANO 1989.gada 20.novembra Konvencijas par bērna tiesībām izpildi laika posmā no 2004.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 30.jūnijam. Vienlaikus Komiteja izskatīja Latvijas Republikas sākotnējo ziņojumu par Konvencijas papildu protokola par cīņu ar bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos izpildi 2006.-2011.gadā un sākotnējo ziņojumu par Konvencijas papildu protokola par cīņu ar tirdzniecību ar bērniem, bērna prostitūciju un bērna pornogrāfiju izpildi 2006.-2010.gadā.

Minēto ziņojumu izskatīšanas sēdē bija aicināta piedalīties nacionālā delegācija, kuras locekļiem bija jāsniedz apskats par ANO iesniegto nacionālo ziņojumu saturu, kā arī jāinformē Komiteja par pašreizējām ar Konvencijas un papildprotokolu normu ieviešanu saistītajām aktivitātēm.

Latvijas nacionālais ziņojums par Konvencijas izpildi tika apstiprināts Ministru kabinetā 2013.gada 9.jūlijā (2013.gada 9.jūlija sēdes protokols Nr.39, 43.§, TA-1381).

Latvijas nacionālais sākotnējais ziņojums par Konvencijas papildu protokola par bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos izpildi 2006.-2011.gadā tika apstiprināts Ministru kabinetā 2012.gada 21.augustā  (2012.gada 21.augusta sēdes protokols Nr.48, 24.§, TA-1786).

Latvijas nacionālais sākotnējais ziņojums par Konvencijas papildu protokola par tirdzniecību ar bērniem, bērna prostitūciju un bērna pornogrāfiju izpildi 2006.-2010.gadā tika apstiprināts Ministru kabinetā 2013.gada 3.janvārī (2013.gada 3.janvāra sēdes protokols Nr.1, 38.§, TA-2825).

Informāciju publicēja: Iekšlietu ministrija, tālrunis 67829674

 

Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā